Mga Kapansanan
Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan


“Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan,” Disability Services: Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan (2020)

“Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan,” Disability Services: Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan

Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan

Bahagi 1: Ang Mabisang Paraan sa Pagtuturo ay Mabisang Pagtuturo

Welcome sa Mga Estratehiya sa Pagtuturo sa mga Batang May Kapansanan, isang serye ng mga video na gawa ng David O. McKay School of Education ng Brigham Young University. Habang pinapanood mo ang seryeng ito, tandaan na ang mga pamamaraan sa pagtuturo na inilarawan sa bawat segment ay maiaangkop sa lahat ng estudyante sa silid-aralan, kahit na ginagamit ang partikular na pamamaraan para sa isang estudyante.

Bahagi 2: Attention Getter

Bago simulan ang lesson, mahalagang nakatuon at nauunawaan ng mga estudyante ang tatalakayin. Para magawa ito, gumamit ng attention getter.

Bahagi 3: Isaad ang Layunin

Sa simula ng lesson, mahalagang isaad nang malinaw ang layunin ng lesson—at gawin ito ayon sa nauunawaan ng mga estudyante.

Bahagi 4: Tagal ng Atensyon

Maging sensitibo sa tagal ng atensyon ng mga estudyante, at gumawa ng mga lesson na akma sa kanilang mga pangangailangan. Ang paggawa nito ay makatutulong sa kanila na mas matutuhan ang lesson.

Bahagi 5: Paggamit ng Visual Aids

Kadalasan, paglelektyur ang ginagamit na paraan sa pagtuturo; ngunit madalas na mas epektibo ang visual at kinesthetic na paraan, lalo na sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan.

Bahagi 6: Paghihintay

Kapag tinatanong ang mga estudyante, madalas na hindi na nahihintay ng guro ang sagot nila. Sa paghihintay nang mas matagal—hanggang 5 o 10 segundo—mas napag-iisipan ng mga estudyante ang tanong.

Bahagi 7: Aktibong Partisipasyon

Kapag gumagamit ng mga pamamaraan para sa aktibong partisipasyon sa silid-aralan, lahat ng bata ay nagkakaroon ng pagkakataong makibahagi sa lesson.

Bahagi 8: Musika at Dula-dulaan

Ang paggamit ng musika at dula-dulaan sa klase ay maaaring maging napakaepektibo, lalo na sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Kapag ang mga bata ay natututo ng mga kanta at nakikibahagi sa dula-dulaan, nagiging aktibo sila sa pag-aaral.

Bahagi 9: Paggamit ng Iskedyul para Mabawasan ang Pagkabalisa

Mababawasan ang pagkabalisa ng mga estudyante kapag alam nila ang iskedyul ng klase.

Bahagi 10: Mga Estratehiya para Mahikayat ang Positibong Pag-uugali

Maaaring napapansin agad ng mga guro ang maling pag-uugali—ngunit mahalaga ring banggitin ang mabuting pag-uugali.