Mga Kakulangan sa Panglawas
Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan


“Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan,” Mga Serbisyong Pangkakulangan: Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan (2020)

“Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan,” Mga Serbisyong Pangkakulangan: Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan

Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan

Bahin 1: Ang Maayong Pagtudlo mao ang Maayong Pagtudlo

Welcome sa Mga Estratehiya sa Pagtudlo alang sa mga Bata nga may mga Kakulangan, usa ka serye nga bidyo nga gisangkap sa School of Education ni David O. McKay sa Brigham Young University. Samtang kamo motan-aw niining serye, hinumdomi nga ang mga pamaagi sa pagtudlo nga gihulagway diha sa matag hugna magamit ngadto sa tanang estudyante diha sa lawak klasehanan, bisan kon kana nga piho nga pamaagi gigamit na alang sa indibidwal nga estudyante.

Bahin 2: Pampakuha sa Atensiyon

Sa dili pa magsugod sa usa ka leksiyon, importante nga ang imong mga estudyante magtutok ug makasabot unsay hisgotan. Aron matuman kini, gamit og pampakuha sa atensiyon.

Bahin 3: Isulti ang Katuyoan

Sa sinugdanan sa leksiyon, importante nga klaro nga isulti ang katuyoan sa leksiyon––ug sa pagbuhat niini sa ang-ang sa pagsabot sa mga estudyante.

Bahin 4: Gidugayon sa Atensiyon

Pagmabatyagon sa mga gidugayon sa atensiyon sa mga estudyante, ug paghimo og mga leksiyon nga gipahaom sa ilang panginahanglan. Ang pagbuhat sa ingon makatabang kanila nga mas makat-on sa leksiyon.

Bahin 5: Paggamit sa Biswal nga mga Tabang

Kasagaran, ang paglektyor mao ang naandan nga paagi sa pagtudlo; hinoon, ang pamaagi nga mas biswal ug pisikal kasagaran mas maayo, ilabi na sa mga estudyante nga adunay espesyal nga mga panginahanglan.

Bahin 6: Panahon sa Paghulat

Kon mangutana sa mga estudyante, ang mga magtutudlo kasagaran dili maghulat og igong panahon alang sa tubag. Ang paghulat og mas taas-taas nga panahon––hangtod 5 o 10 ka segundo––magtugot sa mga estudyante nga mas makahunahuna sa mga tubag.

Bahin 7: Aktibo nga Partisipasyon

Kon ang mga pamaagi sa aktibo nga partisipasyon ang gamiton sa lawak klasehanan, ang tanang mga bata adunay kahigayonan sa pag-apil sa klase.

Bahin 8: Musika ug Drama

Ang paggamit sa musika ug drama sa lawak klasehanan mahimong epektibo kaayo, ilabi na alang sa mga estudyante nga may espesyal nga mga panginahanglan. Kon ang bata makat-on og mga kanta ug moapil sa drama-drama, ang ilang pagkat-on mahimong aktibo.

Bahin 9: Paggamit og Eskedyul aron sa Pagtabang nga Maminosan ang Kahingawa

Ang pagbaton og klaro nga eskedyul sa lawak klasehanan alang sa mga estudyante makatabang sa pagpaminos sa ilang kahingawa.

Bahin 10: Positibo nga Pamatasan nga mga Estratehiya

Ang mga magtutudlo usahay dali kaayo nga makatumbok sa bati nga pamatasan––apan importante usab ang paghatag og pagtagad sa maayo nga pamatasan.