Sự Cải Đạo Là Mục Tiêu của Chúng Ta
  Footnotes

  “Sự Cải Đạo Là Mục Tiêu của Chúng Ta,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Kinh Tân Ước năm 2019 (năm 2019)

  “Sự Cải Đạo Là Mục Tiêu của Chúng Ta,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2019

  thiếu niên đến thăm bà của mình

  Sự Cải Đạo Là Mục Tiêu của Chúng Ta

  Mục tiêu của tất cả việc học hỏi và giảng dạy phúc âm là nhằm làm cho sự cải đạo của chúng ta được sâu sắc hơn và giúp chúng ta trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Vì lý do này, khi chúng ta học hỏi phúc âm, chúng ta không chỉ tìm kiếm thông tin mới mẻ; mà chúng ta muốn trở thành một “người dựng nên mới” (xin xem 2 Cô Rinh Tô 5:17). Điều này có nghĩa là tin cậy vào Đấng Ky Tô để thay đổi tấm lòng, quan điểm, hành động và cả bản chất của chúng ta.

  Nhưng kiểu học hỏi phúc âm mà củng cố đức tin của chúng ta và dẫn đến sự thay đổi kỳ diệu dẫn đến sự cải đạo không diễn ra ngay lập tức. Nó vượt ra ngoài một lớp học để đi vào lòng và nhà của một cá nhân. Nó đòi hỏi phải kiên định, nỗ lực hàng ngày để thấu hiểu và sống theo phúc âm. Sự cải đạo thực sự đòi hỏi phải có ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.

  Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến với lẽ thật và làm chứng về lẽ thật đó (xin xem Giăng 16:13). Ngài mở mang trí óc chúng ta, gia tăng sự hiểu biết của chúng ta, và cảm động lòng chúng ta với điều mặc khải từ Thượng Đế, là nguồn gốc của mọi lẽ thật. Đức Thánh Linh làm thanh tẩy tấm lòng chúng ta. Ngài soi dẫn bên trong chúng ta một ước muốn để sống theo lẽ thật, và Ngài thì thầm với chúng ta những cách để làm điều này. Thật sự, “Đức Thánh Linh … sẽ dạy dỗ [chúng ta] mọi sự” (Giăng 14:26).

  Vì những lý do này, trước hết và quan trọng nhất, chúng ta cần phải tìm kiếm sự đồng hành của Thánh Linh trong những nỗ lực để sống theo, học hỏi, và giảng dạy phúc âm. Mục tiêu này cần phải chi phối những lựa chọn của chúng ta và hướng dẫn ý nghĩ và hành động của chúng ta. Chúng ta cần phải theo đuổi bất cứ điều gì mời gọi ảnh hưởng của Thánh Linh và từ chối bất cứ điều gì xua đuổi ảnh hưởng đó—vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có thể trở nên xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng có thể xứng đáng được sống trong sự hiện diện của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.