Inimesed ja pered
  13.–19. juuli. Alma 32–35: Istutage see sõna oma südamesse
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  „13.–19. juuli. Alma 32–35: Istutage see sõna oma südamesse”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „13.–19. juuli. Alma 32–35”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  Seeds in Hand

  13.–19. juuli

  Alma 32–35

  Istutage see sõna oma südamesse

  Pange kirja vaimsed õhutused, mida saate, kui uurite peatükke Alma 32–35. Mida tunnete tänu õpitule inspiratsiooni teha?

  Pange oma muljed kirja

  Soramlaste jaoks oli palve enesekeskne, rutiinne ülesanne, mis leidis aset vaid korra nädalas. Seisti kohas, kus kõik võisid neid näha, ja korrati tühje, ennast kiitvaid sõnu. Kõige halvem oli, et soramlased ei uskunud Jeesusesse Kristusesse – nad isegi eitasid Tema olemasolu – ja kiusasid taga vaeseid (vt Al 31:9–25). Selle kontrastiks õpetasid Alma ja Amulek vapralt, et palve on rohkem seotud sellega, mis toimub meie südames, mitte avalikult teiste ees. Ja kui see ei kutsu esile kaastunnet abivajajate vastu, siis on meie palved asjatud (vt Al 34:28). Kõige tähtsam on, et palve väljendaks usku Jeesusesse Kristusesse, kes toob lunastust oma lõputu ja igavese ohverduse kaudu (vt Al 34:10). Alma selgitas, et selline usk tuleb alandlikkusest ja soovist uskuda (vt Al 32:27). See kasvab tasapisi nagu puu ja nõuab pidevat hoolitsust. Kui loete peatükke Alma 32–35, siis mõtisklege enda usu ja palvete üle. Kas tunnete mõnikord, kuidas soramlaste hoiak teis võimust võtab? Kuidas hoolitsete oma usu eest Jeesusesse Kristusesse, et sellest saaks „puu, mis ulatub igavikulisse ellu”? (Al 32:41)

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Alma 32:1–16

  Ma saan olla alandlik.

  Alma nägi, et vaesed soramlased olid alandlikud ja „valmis kuulama sõna” (Alma 32:6). Kui loete salme Alma 32:1–16, siis mõtelge sellele, kuidas teie valmistute Jumala sõna kuulama.

  Millised kogemused on teid alandlikuks muutnud? Mida olete hiljuti teinud, et olla alandlikum? Need salmid õpetavad teile, kuidas valida olla alandlik selle asemel, et teid sunnitaks alandlik olema. Näiteks mis vahe on olla vaene „maailma asjade poolest” ja olla vaene „oma südames” (s 3)? Mida tähendab ennast sõna pärast alandada? (Vt s 14.)

  Vt ka „Humility” (alandlikkus), Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org.

  Alma 32:17–43; 33–34

  Ma rakendan usku Jeesusesse Kristusesse, istutades Tema sõna oma südamesse ja selle eest hoolitsedes.

  Mispärast rääkis Alma seemne istutamisest, vastates soramlaste küsimusele Jumala kummardamise kohta? Mis on see seeme, millest Alma kõneles? (Vt Al 32:28; 33:22–23.) Kui loete kirjakohta Alma 32:17–43, siis pange tähele sõnu ja fraase, mis aitavad teil mõista, kuidas rakendada usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema sõnasse. Mida õpite selle kohta, mis on usk ja mis see ei ole? Seejärel kui loete peatükke 33–34, otsige vastuseid soramlaste küsimusele „Kuidas [me peaksime] külvama selle seemne?” (Al 33:1).

  Siin on teine viis uurida peatükke Alma 32–34: joonistage pildid seemne erinevatest kasvuastmetest. Seejärel kirjutage iga pildi juurde sõnad salmidest Alma 32:28–43, mis aitavad teil mõista, kuidas sõna oma südamesse istutada ja selle eest hoolitseda.

  Vt ka Matteuse 13:3–8, 18–23; Heebrealastele 11; Neil L. Andersen. Usk pole juhus, vaid valik. – 2015. a sügisene üldkonverents; evangeeliumiteema „Faith in Jesus Christ”, Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org.

  Alma 33:2–11; 34:17–29

  Ma võin kummardada Jumalat palves, alati ja kõikjal.

  Alma ja Amuleki nõuanne Jumala kummardamise ja palve kohta oli mõeldud parandamaks soramlaste valearusaama (vt Al 31:13–23). Kuid nende õpetatud tõed võivad aidata meil kõikidel mõista paremini palvet ja Jumala kummardamist. Soovi korral võite teha nimekirja tõdedest palve kohta, mille leiate salmidest Alma 33:2–11 ja 34:17–29. Selle nimekirja kõrvale tehke nimekiri võimalikest valearusaamadest palve kohta, mida need tõed parandavad (vt Al 31:12–23). Kuidas mõjutavad nendest salmidest õpitud tõed seda, kuidas te palvetate ja Jumalat kummardate?

  Alma 33:3–17

  Kes olid Seenos ja Seenok?

  Seenos ja Seenok olid prohvetid, kes tunnistasid Jeesusest Kristusest Vana Testamendi aegadel, kuid nende õpetusi ei ole Vanas Testamendis. Nefilastel olid nende prohvetite õpetused arvatavasti tänu sellele, et need olid vaskplaatidel, mis Nefi Laabanilt sai. Neid mainitakse samuti kirjakohtades 1. Nefi 19:10–12; Jaakobi 5:1 ja Heelamani 8:19–20.

  Alma 34:30–41

  „See elu on ‥ ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks.”

  Kui loete kirjakohta Alma 34:30–41, siis mõtisklege, kuidas saaksite selles elus oma aega hästi kasutada (vt s 33). Kuidas võib meeleparandus ja kannatlikkus aidata teil valmistuda Jumalaga kohtuma? Kas on muutusi, mille tegemist olete edasi lükanud? Järgige kõiki vaimseid mõjutusi, mida saate.

  Vt ka Alma 12:24; Larry R. Lawrence. „Mis puudub mul veel?” – 2015. a sügisene üldkonverents.

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  Alma 32:9–11; 33:2–11; 34:38–39

  Kuidas oleks, kui teil lubataks Jumalat kummardada ja palvetada ainult pühapäeval? Kui te neid salme koos loete, siis võiksid pereliikmed arutada, kuidas nad saavad iga päev Jumalat kummardada ja miks nad selle eest tänulikud on.

  Alma 32:28–43

  Selle ülevaatega on kaasas pilt puust, mida võite kasutada, et illustreerida Alma sõnu nendes salmides. Samuti võib teie pere jalutama minna, et leida erinevas kasvustaadiumis taimi ja lugeda salme peatükist Alma 32, mis võrdlevad taime kasvamist meie usuga. Soovi korral võite lasta igal pereliikmel istutada seemne ja arutada, mida me peame tegema, et see kasvaks. Järgnevate nädalate jooksul võite oma seemneid vaadata ja tuletada üksteisele meelde, kui vajalik on jätkuvalt hoolitseda meie tunnistuse eest, mis meil on Jeesusest Kristusest.

  Alma 33:2–11; 34:17–29

  Mida need salmid ütlevad selle kohta, kuidas peaksime oma isiklikke ja perepalveid parandama?

  Alma 34:31

  Millised kogemused on meile näidanud, et kui me meelt parandame, siis kogeme kohe päästmisplaani õnnistusi?

  Alma 34:33–35

  Kas teie pere teab, mida tähendab asju edasi lükata? Ehk võiks keegi tuua näiteid asjade edasilükkamisest ning selle negatiivsetest tagajärgedest. Mida tähendab lükata edasi oma meeleparanduse päeva?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Joonistage pilte. Võite lasta pereliikmetel joonistada, mida nad pühakirjadest õpivad. Näiteks võib neile meeldida joonistada pilt, kuidas seeme puuks kasvab, kui te uurite peatükki Alma 32.

  Ripe Pomelo Fruits on a Tree

  „Ja tänu teie usinusele ja teie usule ja teie kannatlikkusele selle sõna eest hoolitsemisel, ‥ vaata, peagi korjate te selle vilja, mis on kõige hinnalisem” (Al 32:42).