10.–16. veebruar. 2. Nefi 6–10: „Oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan!”
  Footnotes
  Theme

  „10.–16. veebruar. 2. Nefi 6–10: „Oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan!” Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „10.–16. veebruar. 2. Nefi 6–10”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  Jeesus Ketsemani aias palvetamas

  Ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Harry Anderson

  10.–16. veebruar

  2. Nefi 6–10

  „Oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan!”

  Kui loete 2. Nefi 6–10, siis mõtelge, mida püüab Issand teile õpetada. Kui te need tõed üles leiate, siis pange need kirja ja kaaluge palvemeelselt, kuidas õpitu ajel tegutseda.

  Pange oma muljed kirja

  Oli möödunud vähemalt 40 aastat sellest, kui Lehhi pere Jeruusalemmast lahkus. Nad olid kummalisel uuel maal, teisel pool maailma Jeruusalemmast ja ülejäänud Jumala lepingurahvast. Lehhi oli surnud ja tema järglaste seas oli juba tekkinud tüli, mis pidi kestma sajandeid: nefilaste – „kes uskusid Jumala hoiatusi ja ilmutusi” – ja laamanlaste vahel, kes ei uskunud (2Ne 5:6). Selles olukorras tahtis Jaakob, kes oli Nefi noorem vend ja nüüdseks pühitsetud nefilaste õpetajaks, et lepingurahvas teaks, et Jumal neid iial ei unusta, seega ei tohi ka nemad Jumalat unustada. On selge, et meie vajame seda sõnumit oma maailmas, kus lepinguid tähtsaks ei peeta ja ilmutus hüljatakse. „Pidagem teda meeles ‥ , sest meid ei ole minema heidetud. ‥ Suured on Issanda lubadused,” kuulutas ta (2Ne 10:20–21). Nende lubaduste seas pole suuremat kui lubadus lõputust lepitusest, mis saab võitu surmast ja põrgust (vt 2Ne 9:7). „Seepärast,” ütles Jaakob kokkuvõtvalt, „olge oma südames rõõmsad!” (2Ne 10:23)

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  2. Nefi 6–8

  Issand on armuline oma rahvale ja täidab oma lubadused.

  Et aidata oma rahval mõista, et nad on Iisraeli koja liikmed ja võivad usaldada Jumalat ning tema lubadusi, tsiteeris Jaakob Jesaja prohvetlikke kuulutusi, mis on kirjas kirjakohas 2. Nefi 6–8. Jesaja kirjeldab Iisraeli hajutamist ja Päästja lubadust oma rahvas kokku koguda ja lunastada. Kui loete, siis mõtisklege järgmiste küsimuste üle.

  • Mida ma õpin Päästja lepitavast armastusest minu vastu?

  • Millist tröösti pakub Päästja neile, kes Teda otsivad?

  • Mida võin teha, et veel ustavamalt oodata Päästjat ja Tema lubatud õnnistusi?

  2. Nefi 9:1–26

  Oma lepituse kaudu päästab Jeesus Kristus kõik inimesed füüsilisest ja vaimsest surmast.

  Milliseid sõnu või kujutisi te kasutaksite, et kirjeldada kellelegi, kui hädasti me vajame, et Lunastaja meid surmast ja patust päästaks? Jaakob kasutas sõnu „hirmus” ja „koletis”. Mida õpetas Jaakob „selle koletise, surma ja põrgu” ja põgenemistee kohta, mille Jumal on meie jaoks valmistanud? (2Ne 9:10) Kui loete kirjakohta 2. Nefi 9:1–26, siis märkige soovi korral ühe värviga, mis juhtub meiega ilma Jeesuse Kristuse lepituseta. Seejärel märkige teise värviga, mida saame Päästja lepituse kaudu. Milliseid tõdesid õpite Jeesuse Kristuse lepituse kohta, mis panevad teid kiitma „Jumala tarkust, tema halastust ja armu”? (2Ne 9:8)

  Vt ka evangeeliumiteemat „Atonement of Jesus Christ”, Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org.

  2. Nefi 9:27–54

  Me võime tulla Kristuse juurde ja saada Tema lepituse imeliste õnnistuste osaliseks.

  Jeesus Kristus tuli „maailma, et ta võiks päästa kõik inimesed, kui nad võtavad kuulda tema häält” (2Ne 9:21; rõhutus lisatud). Ehk teiste sõnadega: me peame olema valmis võtma vastu neid päästvaid õnnistusi, mida Ta pakub. Pärast suure lunastusplaani kirjeldamist annab Jaakob meile hoiatused ja üleskutsed, mida võib leida kirjakohast 2. Nefi 9:27–54, et aidata meil võtta vastu lepituse õnnistused. Soovi korral pange need kirja tabelisse, nagu järgnevalt näidatud.

  Hoiatused

  Üleskutsed

  Mida tunnete Vaimu õhutuse ajel teha seoses nende hoiatuste ja üleskutsetega?

  2. Nefi 10:20, 23–25

  Tänu Jeesuse Kristuse ohverdusele võime olla oma „südames rõõmsad”.

  Jaakobi sõnum oli rõõmusõnum. „Ma räägin teile neid asju,” ütles ta, „et te võiksite rõõmustada ja tõsta oma pea püsti igaveseks.” (2Ne 9:3) Kui loete kirjakohti 2. Nefi 10:20, 23–25, siis mida leiate, mis annab teile lootust? Mida muud olete leidnud kirjakohas 2. Nefi 9–10, mis on teile lootust andnud? Mida teete, et neid asju meeles pidada, kui tunnete heitumust?

  Vt ka Johannese 16:33.

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  2. Nefi 8:3–7

  Kui loete kirjakohta 2. Nefi 8:3, siis peaksite näitama pilte kõrbest ja aiast. Kuidas muudab Issand meie elukõrbed aedadeks? Millist nõu annab Issand meile salmides 4–7, et võiksime saada salmis 3 kirjeldatud rõõmu tunda?

  2. Nefi 8:24–25

  Kuidas võivad Jesaja innustavad sõnad Siioni rahvale tugevdada meid meie püüdlustes saada ustavamaks Jeesuse Kristuse jüngriks? Kuidas on ülesärkamine ja riietumine sarnane sellega, mida Jumal soovib, et me teeksime vaimselt?

  2. Nefi 9:1–26

  Mida võib teie pere teha, et paremini mõista Jeesuse Kristuse lõputu lepituse suurust? (s 7) Nad võiksid vaadata midagi, mis tundub arvult lõputu, nagu rohulibled väljal, liivaterad rannal või tähed taevas, või mõtelda nendele. Kuidas on Päästja lepitus lõputu? Millised fraasid kirjakohas 2. Nefi 9 süvendavad meie tänu selle eest, mida Päästja meie heaks tegi?

  2. Nefi 9:27–44

  Ühel päeval sel nädalal võiks teie pere uurida kirjakohta 2. Nefi 9:27–38, püüdes leida hoiatusi (neile eelneb sõna „häda”). Millised neist tunduvad eriti tähtsad, et teie pere peaks neid arutama? Mõnel teisel päeval võiksite uurida kirjakohta 2. Nefi 9:39–44 ja otsida, mida palus Jaakob oma rahval meeles pidada.

  2. Nefi 9:28–29, 50–51

  Millised oleksid mõned näited inimeste tühisusest, nõrkusest ja rumalusest? (Vt s 28.) Mida võime teha, et väärtustada rohkem Jumala asju ja vähem maailma asju?

  2. Nefi 9:45

  Teie perele võib meeldida teha paberist ahelad ja seejärel kordamööda need ülle panna ja ja maha raputada. Mil moel on patud nagu ahelad? Kuidas aitab Päästja meil need maha raputada?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Olge kättesaadav. „Mõned parimad õpetamishetked saavad alguse küsimusest või murest [pere]liikme südames. ‥ Andke neile teada oma sõnade ja tegudega, et te soovite neid kuulda.” (Päästja viisil õpetamine, lk 16)

  Jeesus inimesi tervendamas

  Päästja päästab kõik Jumala lapsed, „kui nad võtavad kuulda tema häält” (2Ne 9:21). Ta tervendas paljusid mitmesugustest haigustest. J. Kirk Richards