Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw
  Footnotes

  Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw

  Noong 1861, hinimok ni Pangulong Brigham Young (1801–77) ang mga Church historian na baguhin ang kanilang pamamaraan. “Magsulat nang pasalaysay,” payo niya at “magsulat lamang ng mga ika-sampung bahagi ang dami.”1

  Ang kuwento sa mga sumusunod na pahina ay pagsunod sa payong iyon. Nalulugod akong ipaalam sa inyo ang bagong apat-na-tomong serye na pinamagatang Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw. Ang kabanata 1 ay kasama sa isyung ito, at ang mga susunod na mga kabanata ay ilalathala sa magasing ito sa susunod na ilang buwan. Ang unang aklat ay lalabas sa huling bahagi ng taong ito, at ang ibang mga tomo ay susunod.

  Nauvoo

  Ang larawang ito ng Nauvoo ay itatampok sa pabalat ng Mga Banal tomo 1.

  Paglalarawan ni Greg Newbold

  Ang Mga Banal ay inihanda bilang pagsunod sa kautusan ng Panginoon na “patuloy na mag-ingat ng talaan at kasaysayan ng Simbahan” (D at T 47:3). Di tulad ng mga nakaraang kasaysayan ng Simbahan, ito ay isang salaysay ng kasaysayan na isinulat sa estilong kapansin-pansin at magagamit kapwa ng kabataan at ng mga nakatatanda.

  Ang Mga Banal, gayunman, ay hindi kathang-isip na kasaysayan. Ito ay tunay na kuwento batay sa mga talaan ng mga tao na nabuhay noon. Bawat detalye at bawat linya ng diyalogo ay suportado ng mga makasaysayang talaan o materyal na pinagkukunan. Ang mga tala sa katapusan ng bawat kabanata ay tumutukoy sa mga talaan at karagdagang materyal na pinagkukunan. Ang mga nagnanais na basahin ang aktuwal na mga tala, mas maunawaan nang malinaw ang mga kaugnay na paksa, at matuklasan ang marami pang mga kuwento ay makahahanap ng mga link sa likod ng mga aklat at online sa mgabanal.lds.org.

  Ang Mayamang Tapiserye Ng Panunumbalik

  Ang mga aklat na ito ay hindi banal na kasulatan, ngunit tulad ng mga banal na kasulatan, naglalaman ito ng banal na katotohanan at mga kuwento ng mga taong di-perpekto na nagsisikap na maging mga Banal sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan sa Mosias 3:19). Kung pagsasamahin, ang apat na tomo ay magkukuwento ng tungkol sa Simbahan ng Panginoon na nagsusumikap na magampanan ang mandato nito nag awing sakdal ang mga Banal (tingnan sa Efeso 4:11–13).

  Ang Mga Banal ay may napaka-kakaibang format, istilo, at mambabasa kumpara sa huling dalawang multivolume na kasaysayan na nailathala noon ng Simbahan. Ang unang kasaysayan ay sinimulan ni Joseph Smith noong 1830’s at inilathala simula noong 1842.2 Ang ikalawa ay inilathala noong 1930 ng assistant Church historian na si B. H. Roberts.3 Ang pagpapabatid sa buong mundo ng tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo mula noon at ang utos ng Panginoon na patuloy na mag-ingat ng kasaysayan “para sa ikabubuti ng simbahan, at para sa bumabangong salinlahi” (D at T 69:8) ay hudyat na panahon na para magsama ng marami pang mga Banal sa mga Huling Araw sa kuwento.

  Ang Mga Banal ay naglalahad ng mga kuwento ng mga ordinaryong kalalakihan at kababaihan mula sa naunang mga araw ng Simbahan hanggang sa ngayon. Nagbibigay din ito ng bagong detalye at pananaw sa mga mas kilalang tao at mga pangyayari mula sa kasaysayan ng Simbahan. Ang bawat kuwento ay tutulong sa inyo na maunawaan at pahalagahan ang mga Banal na naunang nabuhay sa inyo upang maitayo ang Simbahan kung ano ito ngayon. Tulad ninyo, nagkaroon sila ng mga hirap at tagumpay, at nagsakripisyo sila upang maitatag ang Sion. Kapag pinagtagpi-tagpi ang kanilang mga kuwento—at ang sa inyo—lilikha ito ng mamahaling tapiserya ng Panunumbalik.

  Ang Ating Sagradong Nakaraan

  Ang mga tagapagtala ng Aklat ni Mormon ay nag-ingat ng malalaki at maliliit na lamina. Sa malalaking lamina, itinala nila ang kasaysayang ukol sa pulitika at militar. Ginamit nila ang maliliit na lamina para sa “mga bagay ng Diyos” na “pinakamahalaga,” kasama ang “pangangaral na banal, o paghahayag na dakila, o pagpropesiya” (1 Nephi 6:3; Jacob 1:2, 4). Ang maliliit na lamina ay itinala “alang-alang kay Cristo, at para sa kapakanan ng aming mga tao” (Jacob 1:4). Ang Mga Banal ay nilayong maging isang “maliliit na lamina” ng kasaysayan, na nakatuon sa ating sagradong nakaraan. Kaya kasama lamang dito ang isang munting halimbawa ng lahat ng mga kuwento na maaaring isalaysay upang ipakita kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga Banal sa mga Huling Araw.

  Ang Mga Banal ay hindi lamang tungkol sa mga hindi perpektong tao ng nakaraan na naging mas mabuti sa tulong ng Panginoon. Ito rin ay para sa di-perpektong mga tao ngayon na gusto Siyang laging alalahanin. Ito ay makatutulong sa inyo na maalaala kung gaano naging mahabagin ang Tagapagligtas sa Kanyang mga tao, kung paano Niya pinalakas ang mahihinang tao, at kung paanong ang mga Banal sa buong mundo ay nagkasama-sama upang isulong ang gawain ng Diyos.

  Mga Tala

  1. Brigham Young, sa Wilford Woodruff, Journal, Okt. 20, 1861, Church History Library, Salt Lake City.

  2. Tingnan sa History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts (1902–12 [vols. 1–6], 1932 [vol. 7]).

  3. Tingnan sa B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Century I, 6 na tomo (1930).