Sprawcza moc Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia
  Footnotes

  Przesłanie dla odwiedzin domowych na marzec 2017 r.

  Sprawcza moc Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia

  Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym chcecie porozmawiać. W jaki sposób świadomość celu istnienia Stowarzyszenia Pomocy przygotowuje córki Boga na błogosławieństwa życia wiecznego?

  Relief Society seal

  Wiara, Rodzina, Służba

  „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13). „Mimo że wszyscy mamy słabości, możemy je pokonać”, mówi Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium. „Zaprawdę, dzięki łasce Bożej to, co słabe — jeśli tylko się ukorzymy i uwierzymy — może stać się mocne”1.

  W Naukach i Przymierzach czytamy słowa Zbawiciela: „Pójdę przed waszym obliczem. Będę po waszej prawicy i po lewicy, i Duch mój będzie w waszych sercach, i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać” (NiP 84:88).

  „Nefi jest przykładem osoby, która znała, rozumiała i polegała na umożliwiającej działanie mocy Zbawiciela”, mówi Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów. „Bracia Nefiego związali go sznurami i chcieli go zniszczyć. Proszę, zwróćcie uwagę na słowa modlitwy Nefiego: ‘O Panie, według mej wiary w Ciebie wybaw mnie z rąk moich braci dając mi siłę, abym mógł rozerwać sznury, którymi jestem związany’ (1 Nefi 7:17; kursywa dodana) […].

  Nefi nie modlił się o to, by zmieniły się okoliczności. Modlił się raczej o siłę, by samemu zmienić okoliczności, w których się znalazł. I wierzę, że modlił się tymi słowami, ponieważ znał, rozumiał i doświadczył sprawczej mocy Zadośćuczynienia.

  Nie uważam, że więzy, którymi spętany był Nefi, w jakiś magiczny sposób opadły z jego rąk i nadgarstków. Podejrzewam raczej, że został pobłogosławiony zarówno wytrwałością, jak i siłą fizyczną, które przekraczały jego naturalne możliwości; że wołając ‘usilnie do Pana’ (Mosjasz 9:17), nie był bezczynny, wykręcał się i szarpał, aż w końcu dosłownie mógł zerwać te więzy”2.

  Dodatkowe fragmenty z pism świętych i informacje

  Ks. Izajasza 41:10; Eter 12:27; strona internetowa: reliefsociety.lds.org

  Przypisy

  1. Dieter F. Uchtdorf, „Dar łaski”, Liahona, maj 2015, str. 108.

  2. David A. Bednar, „Strength beyond Our Own”, New Era, marzec 2015, str. 4.