2015.
Božanske osobine Isusa Krista: moćan i ispunjen slavom
rujna 2015


Poruka za kućno posjetiteljstvo, rujan 2015.

Božanske osobine Isusa Krista: moćan i ispunjen slavom

Uz molitvu proučavajte ovaj materijal i tražite spoznaju kako biste znali što iznijeti drugima. Kako će razumijevanje Spasiteljevih božanskih osobina povećati vašu vjeru u njega i blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija posjetite: reliefsociety.lds.org.

Slika
Pečat Potpornog društva

Vjera, obitelj, potpora

Sveta pisma nas podučavaju da je Isus Krist »svu moć, na nebu i na zemlji, a slava Očeva bijaše s njime jer on prebivaše u njemu« (NiS 93:17). Starješina M. Russell Ballard iz Zbora dvanaestorice apostola je rekao da je Spasitelj moću kojom se stvorio nebesa i zemlju, izvodio čudesa i izdržao bol u Getsemanskom vrtu i na Kalvariji.1 Što bolje to budemo razumjeli, povećat će se naša vjera u Krista i postat ćemo snažniji.

Kada sklapamo i obdržavamo hramske saveze, Gospodin nas blagoslivlja svojom moći. Linda K. Burton, vrhovna predsjednica Potpornog društva, rekla je: »Obdržavanje saveza nas jača, osnažuje i štiti… Nedavno sam upoznala dragu novu prijateljicu. Ona je svjedočila da se, nakon što je primila svoje hramsko podarivanje, osjetila ojačanom moću oduprijeti se kušnjama.«2

Nefi svjedoči o moći saveza: »I dogodi se: Spazih ja, Nefi, moć Jaganjca Božjega kako silazi… na narod saveza Gospodnjega… I bijahu naoružani pravednošću i moću Božjom u velikoj slavi« (1. Nefi 14:14).

Dodatni stihovi iz Svetih pisama

Jeremija 51:15; Otkrivenje 1:6; Jakov 4:6-7; Mosija 3:17

Iz Svetih pisama

Ispunjen velikom sućuti prema Marti i Mariji, Isus Krist je uskrisio njihovog brata Lazara iz mrtvih moću Božjom koju je posjedovao.

Isus je stigao u dom Marte i Marije četiri dana nakon što je Lazar položen u grob. Otišli su do Lazarove grobnice i Isus je zapovijedio da se kamen koji pokriva ulaz ukloni. Isus je rekao Marti: »Ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako budeš vjerovala?« Zatim se molio Bogu Ocu i »viknu jakim glasom: ‘Lazare, iziđi!ʼ

Pokojnik iziđe obavijen povojima po rukama i nogama« (vidi Ivan 11:1-45). Spasitelj koristi svoju moć da nas otkupi i osnaži. Naša će vjera u njega rasti dok se sjećamo je on pun moći i slave.

Napomene

  1. Vidi M. Russell Ballard, »This Is My Work and Glory«, Liahona, svibanj 2013., 18.

  2. Linda K. Burton, »The Power, Joy, and Love of Covenant Keeping«, Liahona, studeni 2013., 111.

Razmislite o sljedećem:

Kako nas moć Boga naoružava moći i slavom?