Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Siulai 2015

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Fakaʻosi ʻa e laine: “ʻOku ou fie sio he temipalé. …”

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā valivali ʻe Dan Burr. ʻI loto he takafi muʻá: Faitaaʻi ʻe Robbie George/National Geographic Creative. ʻI loto he takafi muí: Faitaaʻi ʻe Richard M. Romney.