2015
Honderd jaar gezinsavond
April 2015


Honderd jaar gezinsavond

Deze maand is het honderd jaar geleden dat het Eerste Presidium de leden aanmoedigde om gezinsavond te houden. Het volgende citaat komt uit de brief waarmee het Eerste Presidium de gezinsavond introduceerde. De brief werd in april 1915 uitgegeven en in de Improvement Era van juni 1915 (pp. 733–734) afgedrukt. De vertaalde tekst luidt als volgt.

Afbeelding
A portrait of eight of the sons of Joseph F. Smith. All are identified

Foto met dank aan de bibliotheek voor kerkgeschiedenis

Geliefde broeders en zusters,

We raden de heiligen der laatste dagen aan om het gebod van de Heer in Leer en Verbonden 68 nauwkeuriger na te leven:

‘En voorts, voor zoverre ouders kinderen hebben in Zion, […] en hun niet de leer van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende God, leren begrijpen, en van de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging […] zal de zonde op het hoofd van de ouders rusten; […]

‘En zij zullen hun kinderen ook leren bidden en oprecht leren wandelen voor het aangezicht des Heren’ [zie LV 68:25–28].

De kinderen van Zion moeten ook nauwkeuriger het gebod van de Heer onderhouden dat Hij aan het oude Israël had gegeven en voor de heiligen der laatste dagen heeft herhaald:

‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft’ [Exodus 20:12].

Deze openbaringen zijn wel degelijk van toepassing op de heiligen der laatste dagen. Vaders en moeders zijn in deze kerk verplicht om deze geboden in hun gezin te bespreken en toe te passen.

Daarom willen we in de hele kerk de ‘gezinsavond’ instellen, zodat vaders en moeders hun zoons en dochters thuis bij elkaar roepen en hen in het woord van God onderwijzen. Op die manier kunnen zij vollediger aan de behoeften en de noden van hun gezin tegemoet komen. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat zij zelf en hun kinderen beter van de beginselen van het evangelie van Jezus Christus op de hoogte zijn. Deze ‘gezinsavond’ moet worden besteed aan het zingen van lofzangen of andere liederen, gebeden, het lezen uit de Schriften, instrumentale muziek, onderwerpen die uit de behoeften van het gezin voortkomen, en specifieke instructie in de beginselen van het evangelie, de morele problemen in de wereld, en de taken en plichten die kinderen thuis, in de kerk en in de samenleving hebben. Voor de kleinere kinderen kunnen er gepaste voordrachten, liedjes, verhalen en spelletjes worden gebruikt. Ook kan er iets lekkers worden klaargemaakt en geserveerd.

Een vormelijke en saaie aanpak moet angstvallig worden vermeden en het hele gezin behoort aan het programma deel te nemen.

Door deze gezinsavonden zal het wederzijds vertrouwen tussen ouders en kinderen, en tussen broers en zussen, toenemen. Ook kunnen ouders hun kinderen waarschuwen en adviseren. Het is een kans voor de kinderen om hun ouders te eren en om hun waardering te laten blijken voor alle zegeningen die zij thuis ontvangen waardoor de belofte van de Heer kan worden vervuld: dat hun leven letterlijk mag worden verlengd, en dat zij gelukkiger zullen zijn. […]

We […] moedigen de jonge mensen aan die avond thuis te blijven en zich volledig in te zetten om de gezinsavond instructief, nuttig en interessant te maken.

Als de heiligen deze raad gehoorzamen, beloven we dat zij enorm gezegend zullen worden. De liefde thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen. Het geloof zal zich in het hart van de jeugd van Israël ontwikkelen, en zij zullen de kracht krijgen om de kwade invloeden en verleidingen op hun pad te weerstaan.

Uw broeders,

Joseph F. Smith

Anthon H. Lund

Charles W. Penrose

Eerste Presidium