Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻOkatopa 2014

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Ko e fē ha taimi lelei ki he ngāue tokoní?

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Faitā ʻa Leslie Nilsson. ʻI loto he takafi muʻá: Faitā ʻa Faitā ʻa Matthew Reier.