2013.
Aktivacija
ožujka 2013


Poruka za kućno posjetiteljstvo, ožujak 2013.

Aktivacija

Uz molitvu, proučite ovaj materijal i, ako je prikladno, porazgovarajte o njemu sa sestrama koje posjećujete. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre te Potporno društvo učiniti aktivnim dijelom vlastitog života. Za više informacija posjetite reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora

Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson nas je ohrabrio da »posegnemo za spas onih koji trebaju našu pomoć i podignimo ih na višu stazu i na bolji put… Ovo je Gospodinovo djelo, a kad smo na Gospodinovoj dužnosti… imamo pravo na Gospodinovu pomoć.«1

Prije mnogo godina su LaVene Call i njezina suradnica kućna posjetiteljica posjetile manje aktivnu sestru. Pokucale su na vrata i vidjele mladu majku u kućnoj haljini. Izgledala je bolesno, ali su brzo shvatile da je problem alkohol. Kućne posjetiteljice su sjele i razgovarale s mladom majkom koja se mučila.

Nakon što su otišle, rekle su: »Ona je Božje dijete. Imamo obvezu pomoći joj.« Posjećivale su je često. Svaki puta bi mogle vidjeti i osjetiti promjenu na bolje. Pozvale su sestru da sudjeluje u Potpornom društvu. Iako s oklijevanjem, na kraju je redovito sudjelovala. Nakon ohrabrenja, ona, njezin suprug i kći počeli su dolaziti u Crkvu. Suprug je osjetio Duha Svetoga. Rekao je: »Napraviti ću ono što je biskup predložio.« Sada su aktivni članovi Crkve i zapečaćeni u hramu.2

Iz Svetih pisama

3. Nefi 18:32; Nauk i savezi 84:106; 138:56

Iz naše povijesti

Pomagati onima koji su zastranili da se vrate evanđelju Isusa Krista oduvijek je bio dio bića svetaca posljednjih dana i članica Potpornog društva. Predsjednik Brigham Young (1801–1877) rekao je: »Imajmo sućuti jedni prema drugima… a neka oni koji vide vode slijepe dok oni ne budu vidjeli put sami za sebe«.3

Eliza R. Snow, druga vrhovna predsjednica Potpornog društva, izrazila je zahvalnost sestrama u Ogdenu u Uti, SAD, za njihove napore da se međusobno ojačaju. »Svjesna sam da veliki dio donacija [u smislu službe] nikada ne dospije u [zapisničke] knjige«, rekla je. Ali shvaćajući da se vodi nebeski zapisnik o radu sestara dok pomažu onima čija su srca postala hladna, rekla je: »Predsjednik Joseph Smith rekao je da je ovo društvo uspostavljeno kako bi spašavalo duše… Druga knjiga se čuva u kojoj su zapisani vaša vjera, vaša dobrota, vaša dobra djela i riječi… Ništa nije izgubljeno.«4

Napomene

  1. Thomas S. Monson, »The Sacred Call of Service«, Liahona, svibanj 2005, 55, 56.

  2. Pismo vrhovnom predsjedništvu Potpornog društva od kćeri LaVene Call.

  3. Brigham Young, Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 107.

  4. Eliza R. Snow, Daughters in My Kingdom, 83.

Što mogu učiniti?

  1. Imam li pouzdanja pitati manje aktivnu sestru da sudjeluje na sastanku Potpornog društva sa mnom?

  2. Osjećaju li sestre o kojima se brinem da mi mogu slobodno postavljati pitanja o evanđelju?