Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Fēpueli 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Vakai ki he langí.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: tā ʻo ha fefine ʻoku tokoni hili e mofuike ʻi Haiti he 2010, faitaaʻi ʻe Jeffrey D. Allred mo Mike Terry © Deseret News. ʻi muí: faitaaʻi ʻe Howard Collett © IRI. loto ʻi he takafi muʻá: Faitaaʻi ʻe Royce Bair © Flickr/Getty Images.