2012.
Poštivanje naših saveza
listopada 2012


Poruka za kućno posjetiteljstvo, listopad 2012.

Poštivanje naših saveza

Uz molitvu proučite ovaj materijal i, ako je prikladno, porazgovarajte o tome sa sestrama koje posjećujete. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći da ojačate vaše sestre i da Potporno društvo učinite aktivnim dijelom vlastitog života.

Slika
Pečat Potpornog društva

Vjera, obitelj, potpora

Kućno posjetiteljstvo izraz je našeg učeništva i put za poštivanje naših saveza dok služimo i jačamo jedne druge. Savez je sveto i trajno obećanje između Boga i njegove djece. »Kada shvatimo da smo djeca saveza, znamo tko smo i što Bog očekuje od nas«, rekao je starješina Russell M. Nelson iz Zbora dvanaestorice apostola. »Njegov je zakon upisan u naša srca. On je naš Bog, a mi smo njegov narod.«1

Kao kućne posjetiteljice, mi možemo osnažiti one koje posjećujemo u njihovim nastojanjima da obdržavaju svoje svete saveze. Čineći to, pomažemo im pripremiti se za blagoslove vječnog života. »Svaka sestra u ovoj Crkvi koja je sklopila saveze s Gospodinom ima božanski mandat da pomogne spasiti duše, voditi žene svijeta, ojačati domove u Sionu i izgraditi kraljevstvo Božje«,2 rekao je starješina M. Russel Ballard iz Zbora dvanaestorice apostola.

Dok sklapamo i obdržavamo svete saveze, postajemo oruđa u rukama Božjim. Moći ćemo izgovoriti naša uvjerenja i osnažiti jedne drugima vjeru u Nebeskog Oca i Isusa Krista.

Iz Svetih pisama

1. Nefi 14:14; Mosija 5:5–7; 18:8–13; Nauk i savezi 42:78; 84:106

Iz naše povijesti

Hram je »mjesto iskazivanja hvale za sve svece«, Gospodin je objavio proroku Josephu Smithu 1833. To je »mjesto poduke za sve one koji su pozvani na djelo službeništva u svim svojim zvanjima i službama; da se oni usavrše u razumijevanju službeništva svojega, u misaonosti, u načelu, i nauku, u svemu što spada na kraljevstvo Božje na zemlji« (NiS 97:13–14).

Sestre iz Potpornog društva u Nauvoou, Illinois, početkom 1840-ih pomogle su jedne drugima pripremiti se za hramske uredbe. U uredbama višeg svećeništva koje su sveci posljednjih dana primili u hramu Nauvoo, »očit[ovana je] moć božanska« (NiS 84:20). »Dok sveci obdržavaju svoje saveze, ova ih je moć jačala i podržavala kroz njihove kušnje u to doba i u godinama pred njima.«3

U Crkvi danas, vjerne žene i muškarci širom svijeta služe u hramu i nastavljaju pronalaziti snagu u blagoslovima koji se mogu primiti jedino kroz hramske saveze.

Napomene

  1. Russell M. Nelson, »Covenants«, Liahona, studeni 2011, 88.

  2. M. Russell Ballard, »Women of Righteousness«, Liahona, prosinac 2002, 39.

  3. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 133.

Što mogu učiniti?

  • Kako me moji savezi jačaju?

  • Kako pomažem sestrama na koje pazim da obdržavaju svoje saveze?