Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sānuali 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fakahinohinó: fakaʻaongaʻi ha kāpasa ke kolosi ai ʻi he ʻŌseni Pasifikí.

    ʻI he takafí

    Tā valivali ʻa Jeff Ward.