Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Liahona, ʻOkatopa 2011

  ʻOku Talitali Lelei Kimoutolu ki he Liahona Makehe ko ʻEní

  ʻOku siʻisiʻi pē ha ngaahi kaveinga ʻoku taau ke fakatefito kakato ai e Liahoná, ka ʻoku kau ai ʻa e Tohi ʻa Molomoná. ʻI he pulusinga ko ʻení, ʻoku fakamoʻoni ai ʻa e kau pālofita ʻo e kuonga muʻá mo e kuongá ni, pehe foki ki he kāingalotu kotoa he funga ʻo e māmaní, fekauʻaki mo e tohi folofola maheke ko ʻení. ʻOku fakaofo hono tupuʻangá. Ko ha fakamoʻoni pau ia ʻo Hono Toe Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí. Ko e maka-tuʻu-loto ia ʻo ʻetau tui fakalotú. Pea naʻe tohi ia maʻa hotau kuongá—ʻo akoʻi mahinongofua ai e tokāteline ʻa Kalaisí ke langaki hake ʻetau tuí mo fakamālohia hotau ngaahi fāmilí.

  Neongo he ʻikai te ke maʻu ʻa e lahi e ngaahi konga kuó ke anga ki ai ʻi he Liahoná, ka ʻe maʻu pē ʻa e Pōpoaki ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí (peesi 4) mo e Pōpoaki ʻa e Faiako ʻAʻahí (peesi 46). Ko e ongo pōpoakí ni mo e ngaahi fakamatala kehe kotoa pē ʻoku vahevahe atu ai ha ngaahi fakamoʻoni mo e ngaahi akonaki mei he Tohi ʻa Molomoná.

  ʻOku mau fakaafeʻi kimoutolu ke ako ʻi he faʻa lotu ʻa e makasini ko ʻení, pea tukulotoʻi e ngaahi pōpoakí, pea vahevahe kinautolu—mo e Tohi ʻa Molomoná—ki he niʻihi kehé.

  Ko e lahi ʻo e ngaahi tā valivali ʻi he pulusinga ko ʻení ʻoku kau ai e fakatātā ʻo e Liahona ne maʻu ʻe Līhaí. ʻOku ʻikai fūfuuʻi ʻa e ngaahi Liahoná pea mahalo ʻoku ʻikai ke nau fōtunga tatau mo ia ʻoku hā atu ʻi ʻolungá, kae mahalo te ke fiefia mo ho fāmilí ʻi hono kumi pe ko e Liahona ʻe fiha ʻe lava ke mou maʻu ʻi he pulusinga ko ʻení.

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻe John Luke; Ke Mou ʻIloʻi, fai ʻe Gary Kapp, ʻi he angalelei ʻa Mr. mo Mrs. David Larsen, ʻikai ngofua ke hiki hano tatau. ʻI muí: Fakatātā ʻo e Fakamoʻuí, tā ʻe Heinrich Hofmann, ʻi he angalelei ʻa e C. Harrison Conroy Co.