Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Māʻasi, 2011

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: ʻi he lalo ʻumatá.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Ko Kalaisi ko e Fakafiemālié, tā ʻe Carl Heinrich Bloch © IRI. ʻI muí: tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe David Stoker