Liahona, Siulai 2009
  Footnotes

  Liahona, Siulai 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Kōlea ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafí

  ʻI muʻá: Ko ʻĒseta ʻAtu ʻAsanitei, faitā ʻa Richard Hull. ʻI muí: Kau Finemui ko Nova, Viela, Siosina, Keuleni, mo Lepeka, faitā ʻa Richard Hull; mapē naʻe tā ʻe he Mountain High Maps © 1993 Digital Wisdom, Inc.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Jim Madsen.

  Kakapa ki he Meʻa ʻOku Toe Māʻolunga Angé

  ʻOku teuteuʻi koe ʻe he ʻEikí ke ke hū ʻi Hono falé. ʻOku maʻu ʻi aipha nonga ʻoku lahi mo ha ngaahi tāpuaki fakaʻofoʻofa. (Vakai, T&F 88:119.)

  ʻOua Naʻá Ke Lohiakiʻi Pē Koe

  ʻOku hanga ʻe he anga ʻo hoʻo teuteú ʻo fakahaaʻi mai e ngaahi tuʻunga moʻui ʻokú ke moʻui ʻakí. ʻOatu ʻa e pōpoaki totonú ki he niʻihi kehé. (Vakai, Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupú, 15.)