Тэргүүн Зөвлөл

Russell M. Nelson
Рассэлл М. Нэлсон
Рассэлл М.Нэлсон
Dallin H. Oaks
Даллин Х. Өүкс
Даллин Х.Өүкс
Хенри Б.Айринг
Henry B. Eyring
Хэнри Б. Айринг
Хэнри Б.Айринг

Арван хоёрын чуулга

M. Russell Ballard
М.Рассэлл Баллард
Ахлагч Жэффри Р.Холланд
Jeffrey R. Holland
Жэффри Р. Холланд
Жэффри Р.Холланд
Dieter F. Uchtdorf
Дийтр Ф. Угдорф
Дийтр Ф.Угдорф
Дийтр Ф.Угдорф заав
David A. Bednar
Дэвид А. Бэднар
Дэвид А.Бэднар
Quentin L. Cook
Квинтин Л. Күк
Квинтин Л.Күк
Д.Тодд Кристоффэрсон
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
Neil L. Andersen
Нийл Л. Андэрсэн
Нийл Л.Андэрсэн
Роналд A. Расбанд
Роналд A.Расбанд
Роналд А.Расбанд
Гари И. Стивэнсон
Гари И.Стивэнсон
Гари Э.Стивэнсон
Dale G. Renlund
Дэйл Г.Рэнланд
Gerrit W. Gong
Гэррит В.Гонг
Улиссэс Соарэс
Юлиссэс Соарэс
Үлиссэс Соарэс

  A

  Reyna I. Aburto


  Silvia H. Allred


  Neil L. Andersen


  Wilford W. Andersen


  Хорхэ М.Aльварадо


  B

  M. Russell Ballard


  Julie B. Beck


  David A. Bednar


  C

  Douglas L. Callister


  Gérald Caussé


  Spencer J. Condie


  Mary N. Cook


  Quentin L. Cook


  Claudio R. M. Costa


  LeGrand R. Curtis Jr.


  E

  Richard C. Edgley


  Henry B. Eyring


  F

  Enrique R. Falabella


  G

  Christoffel Golden


  Gerrit W. Gong


  Walter F. González


  H

  Robert D. Hales


  Donald L. Hallstrom


  Keith K. Hilbig


  Gordon B. Hinckley


  Jeffrey R. Holland


  J

  Daniel K Judd


  K

  Larry S. Kacher


  Erich W. Kopischke


  L

  Cheryl C. Lant


  Jared B. Larson


  Larry R. Lawrence


  M

  Thomas S. Monson


  Жонн А. Mаккун


  Tомас С.Mонсон


  N

  Russell M. Nelson


  O

  Dallin H. Oaks


  P

  Boyd K. Packer


  L. Tom Perry


  Bruce D. Porter


  R

  Dale G. Renlund


  S

  Richard G. Scott


  Steven E. Snow


  T

  Michael John U. Teh


  Octaviano Tenorio


  Barbara Thompson


  U

  Dieter F. Uchtdorf


  W

  Joseph B. Wirthlin


  Z

  Claudio D. Zivic


  А

  Рэина И.Абурто


  Рэйна И.Абурто


  Рэйна И.Абүрто


  Маркос А.Айдукайтис


  Хэнри Б. Айринг


  Хэнри Б.Айринг


  Лауди Рут Каоук Алварэз


  Рубэн В.Аллиауд


  Хосе Л.Алонсо


  Карлос Х.Амадо


  Вилфорд В.Андэрсэн


  Нийл Л. Андэрсэн


  Нийл Л.Андэрсэн


  Койчи Аояаги


  Иэн С. Ардэрн


  Иэн С.Ардэрн


  Мэрвин Б.Арнолд


  Брайн К.Аштон


  Б

  Л.Тодд Бадж


  Л.Тодд Баж


  Дэвид С.Бакстэр


  М.Рассэлл Баллард


  Стивэн Р.Бангэртэр


  В.Марк Бассэтт


  Жийн Б.Бингам


  Марк А.Брагг


  Трэйси Ю.Браунинг эгч


  М.Жозеф Браф


  Дэвид А. Бэднар


  Дэвид А.Бэднар


  Дэвид Л.Бэк


  Жюли Б.Бэк


  Рандалл К.Бэннэтт


  Хорхэ Т.Бэсэрра


  Ханс Т.Бүүм


  Дийн Р.Бөржэсс


  Линда К.Бөртон


  Линда К.Бөртэн


  Х.Дэвид Бөртэн


  Шэйн М.Бөүэн


  В

  Такаши Вада


  В.Кристофэр Ваддэлл


  Скотт Д.Вайтинг


  Таниела Б.Ваколо


  Арнүлфо Валэнзүэла


  Кэнт Д.Ватсон


  Ф.Майкл Ватсон


  Ланс Б.Викман


  Рөүзмэри М.Виксом


  Брадли Р.Вилкокс


  Моисэс Вилланүэва


  Хуан Пабло Виллар


  Ларри Я.Вилсон


  Тэрэнс М.Винсон


  Франциско Ж.Виняас


  В.Кристофэр Воддэлл


  Алан Р.Вокэр


  Виллиам Р.Вокэр


  Чи Хонг (Сэм) Вонг


  Эйми А.Врайт


  Жозеф Б.Вөртлин


  Г

  Эдуардо Гаваррэт


  Ларри М.Гибсон


  Кларк Г.Гилбэрт


  Карлос А.Годой


  Тэйлор Г.Годой


  Кристоффэл Голдэн


  Гэррит В.Гонг


  Волтэр Ф.Гонзалез


  Волтэр Ф.Гонзалэз


  С.Скотт Грөү


  Робэрт С.Гэй


  Д

  Шон Даглас


  Тимоти Ж.Дайкэс


  Илэйн С.Далтон


  Кэвин Р.Данкан


  Майкл О.Данн


  Анн М.Дибб


  Жон Б.Диксон


  Дэвин Г.Дуррант


  Дэвин Ж.Дуррант


  Массимо Дэ Фэо


  Бэнжамин Дэ Хойос


  Ахлагч Бэнжамин Дэ Хоёс


  Дийн М.Дэйвийс


  Ж.Аннэтт Дэннис


  Эдвард Дюбэ


  Мэри Р.Дюрэм


  Эдвард Дүб


  Е

  Кристин М.Еий


  Ж

  Патрисио М.Жиуффра


  Жой Д.Жонс


  Даниэл Л.Жонсон


  Камилл Н.Жонсон


  Кэлли Р.Жонсон


  Кэннэт Жонсон


  Питр М.Жонсон


  Пол В.Жонсон


  Виллиам К.Жэксон


  Жэй Э.Жэнсэн


  Жэк Н.Жэрард


  Кэвин Р.Жэргэнсэн


  Кэвин Р.Жөргэнсэн


  З

  В.Крэйг Звик


  Клаудио Д.Зивик


  Хорхе Ф.Зэбаллос


  Хорхэ Ф.Зэбаллос


  К

  Тад Р.Каллистэр


  Тэд Р. Каллистэр


  Тэд Р.Каллистэр


  Милтон Камарго


  Робэрт В.Кантвэлл


  Крэг А.Кардон


  Бага Карлос Г.Рэвилло


  Брүс А.Карлсон


  Маттью Л.Карпэнтэр


  Ларри С.Качэр


  Патрик Кийрон


  Вон Г.Кийч


  Дон Р.Кларк


  Ким Б. Кларк


  Ким Б.Кларк


  Жор Клэбингат


  Жорг Клэбингат


  Вийтэрфорд Т.Клэйтон


  Л.Витни Клэйтон


  Жони Л.Кок


  Пол И.Колликэр


  Эрик В.Копишкэ


  Ахмад С.Корбитт


  Бонни Х.Кордон


  Валэри В.Кордон


  Ж.Дэвн Корниш


  Жэралд Коссэй


  Клаудио Р.М.Коста


  Хуакин Э.Коста


  Д.Тодд Кристоффэрсон


  Крэг К.Кристэнсэн


  Мишэлл Д.Крэг


  Бэки Крэйвин


  Бэки Крэйвэн


  Рэбэкка Л.Крэйвэн


  Мишэлл Д.Крэйг


  Алфрэд Кюнгу


  Карл Б. Күк


  Карл Б.Күк


  Квинтин Л. Күк


  Квинтин Л.Күк


  Мэри Н.Күк


  Л

  Жэралд Н.Ланд


  Стивэн Ж.Ланд


  Шэрил С.Лант


  Жарэд Б.Ларсон


  Маргарэт С.Лиффэрт


  Ларри Р.Лорэнс


  М

  Жон М.Мадсэн


  Жэйро Маззагарди


  Дэвид М.Макконки


  Жэймс В.Макконки III


  Кэрол Ф.Макконки


  Kaйл С. Маккэй


  Кийт Б.Макмуллин


  Пэр Г.Малм


  Нийл Ф.Марриотт


  Нийлл Ф.Марриотт


  Жэймс Б.Мартино


  Хьюго И. Мартинэз


  Хюго И.Мартинэз


  Вики Ф.Мацумори


  Tомас С.Монсон


  Томас С.Монсон


  Хюго Монтояа


  Айзак К.Моррисон


  Тьерри К.Мутомбо


  Ричард Ж.Мэйнс


  III Алвин Ф.Мэрэдит


  Петр Ф.Мэурс


  Н

  К.Брэтт Наттрэсс


  Брэнт Х. Нийлсон


  Брэнт Х.Нийлсон


  С.Гиффорд Нийлсэн


  Жэн Э.Ньюмэн


  Дэннис Б.Ньюэншвандэр


  Майкл А.Нэйдэр


  Рассэлл М. Нэлсон


  Рассэлл М.Нэлсон


  Маркус Б.Нэш


  О

  Адиянка А.Ожэдиран


  Силвиа Х.Оллрэд


  Раин К.Олсэн


  Виллиам Д.Осволд


  Рассэлл Т.Осгуторп


  Бонни Л.Оскарсон


  Адриан Очоа


  П

  Пол Б.Пaйпэр


  Аллан Ф.Пакэр


  Боид К.Пакэр


  С.Марк Палмэр


  Адилсон дэ Паула Паррелла


  Пол Б.Пийпэр


  Кэвин В.Пийрсон


  Рафаэл Э.Пино


  Брүс Д.Портэр


  Сюзан Х.Портэр


  Карл Б.Пратт


  Марк Л.Пэйс


  Антони Д.Пэркинс


  Л. Том Пэрри


  Энзо Сэрж Пэтэло


  Р

  Жэймс Р.Расбанд


  Роналд A. Расбанд


  Роналд A.Расбанд


  Роналд А.Расбанд


  Рандалл Л.Ридд


  Линда С.Рийвс


  Майкл Т.Рингвүд


  Майкл Т.Рингвүүд


  Кэнт Ф.Ричардс


  Мэтю О.Ричардсон


  Линн Г.Роббинс


  Линн Ж.Роббинс


  Дэйл Г.Рэнланд


  С

  Ахлагч Гари Б.Сабин


  Бага Сэсил О.Самүэлсон


  Ваиангина Сикахэма


  Дэнэлсон Силва


  Дэннис И.Симмонс


  Жозеф В.Ситати


  Жозэф В.Ситати


  Ричард Г. Скотт


  Стивэн Э.Снөү


  Улиссэс Соарэс


  Юлиссэс Соарэс


  Үлиссэс Соарэс


  Вэрн П.Станфилл


  Гари И. Стивэнсон


  Гари И.Стивэнсон


  Гари Э.Стивэнсон


  Робэрт Р.Стиүр


  Карол М.Стэфэнс


  Кэрол М.Стэфэнс


  Т

  Бэнжамин М.З. Тай


  Сюзан В.Таннэр


  Барбара Томпсон


  Майкл Жон Ю. Тэ


  Майкл Жон Ү. Тэ


  Брайн К.Тэйлор


  Хосэ А.Тэйшэйра


  Хосе А.Тэхэйра


  У

  Дийтр Ф. Угдорф


  Дийтр Ф.Угдорф


  Дийтр Ф.Угдорф заав


  Ф

  Энрикэ Р.Фалабэлла


  Ранди Д.Фанк


  Рэнди Д.Фанк


  Кристина Б.Франко


  Х

  О.Винсэнт Халэк


  Кэвин С.Хамилтон


  Жэймс Ж.Хамула


  Лиза Л.Харкнэсс


  Лиса Л. Харкнэсс


  Рикардо П.Химэнэз


  Ларри Ж.Эко Хок


  Жэффри Р. Холланд


  Жэффри Р.Холланд


  Мэттью С.Холланд


  Доналд Л.Холлстром


  Даглас Д.Холмс


  Ахлагч Дэвид П. Хомэр


  Брүк П. Хэйлс


  Брүүк П.Хэйлс


  Робэрт Д. Хэйлс


  Робэрт Д.Хэйлс


  Аллэн Д.Хэйни


  Матиас Хэлд


  Дуглас Д.Хөүмс


  Ч

  Шэлдон Ф.Чайлд


  Ёон Хуан Чой


  Ш

  Грэгори А.Швитзэр


  Сиро Шмайл


  Жонатан С.Шмитт


  Эван А.Шмуц


  Э

  Дэвид Ф.Эванс


  Марк Д.Эдди


  Ричард С.Эжли


  Стэнли Г.Эллис


  Чэрил А.Эсплин


  Ю

  Шэрон Юбанк


  Хуан А.Юсэда


  Я

  Жэрэми Р.Яагги


  Казухико Ямашита


  Казүхико Ямашита


  Ө

  Стэфэн В.Өвэн


  Даллин Х. Өүкс


  Даллин Х.Өүкс


  Стэфэн В.Өүн


  Стивэн В.Өүэн