2022

2022 оны аравдугаар сар

Ариун сүмд анхаарлаа төвлөрүүл


2022 оны аравдугаар сар

Ертөнцийг ялж, амралтыг олох нь


2022 оны аравдугаар сар

Юу үнэн бэ?


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Цаг нь ирлээ


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Сүнслэг инерцийн хүч


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Амар амгалангийн сайн мэдээг номлох нь


2021

2021 оны аравдугаар сар

Их Эзэнд зориулан цаг гарга


2021 оны аравдугаар сар

Ариун сүм ба таны сүнслэг байдлын суурь


2021 оны аравдугаар сар

Цэвэр үнэн, цэвэр сургаал, цэвэр илчлэлт


2021 оны дөрөвдүгээр сар

КОВИД-19 ба ариун сүмүүд


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Христ амилсан бөгөөд Түүнд итгэх итгэлээр уулсыг нүүлгэж чадна


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Бидний сурч буй хэзээ ч үл мартах зүйлс


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Нээлтийн захиас


2020

2020 оны аравдугаар сар

Шинэ хэвийн байдал


2020 оны аравдугаар сар

Бурхан ялах болтугай


2020 оны аравдугаар сар

Ирээдүйгээ итгэлээр хүлээн ав


2020 оны аравдугаар сар

Урагш тэмүүлэх нь


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Итгэлээр үргэлжлүүл


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Хосанна магтаал


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Түүнийг сонс


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Тусламж гуйн, Тэнгэрийг нээх нь


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Нээлтийн захиас


2019

2019 оны аравдугаар сар

Хаалтын үг


2019 оны аравдугаар сар

Хоёр дахь агуу зарлиг


2019 оны аравдугаар сар

Сүнслэг эрдэнэс


2019 оны аравдугаар сар

Гэрч, Аароны санваарын чуулга, Залуу эмэгтэйчүүдийн анги


2019 оны дөрөвдүгээр сар

Хаалтын үг


2019 оны дөрөвдүгээр сар

“Ирээд, Намайг дага”


2019 оны дөрөвдүгээр сар

Бид илүү сайн үйлдэж, илүү сайн байж чадна


2018

2018 оны аравдугаар сар

Сүмийн зөв нэр


2018 оны аравдугаар сар

Израилыг цуглуулах ажил дахь эгч нарын оролцоо


2018 оны аравдугаар сар

Нээлтийн үг


2018 оны аравдугаар сар

Үлгэр жишээ хожмын үеийн гэгээнтнүүд болох нь


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Сүмд болон бидний амьдралд зориулсан илчлэлт


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Бурханы хүч, эрх мэдлээр тохинуулах нь


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Тохинуулах нь


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Хамтдаа үргэлжлүүлцгээе


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Оршил тайлбар


2017

2017 оны аравдугаар сар

Мормоны Ном: Үүнгүйгээр таны амьдрал ямар байх байсан бэ?


2017 оны дөрөвдүгээр сар

Есүс Христийн хүчийг амьдралдаа татан авах нь


2016

2016 оны аравдугаар сар

Баяр баясгалантай байж, сүнслэг байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь


2016 оны дөрөвдүгээр сар

Санваарын хүчний үнэ цэн


2015

2015 оны аравдугаар сар

Эгч нараасаа гуйх гуйлт


2015 оны дөрөвдүгээр сар

Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон


2014

2014 оны аравдугаар сар

Бошиглогчдыг дэмжин батлах нь


2014 оны дөрөвдүгээр сар

Итгэлээ харуул


2013

2013 оны аравдугаар сар

мөнхийн ач холбогдолтой шийдвэрүүд


2013 оны дөрөвдүгээр сар

Давалгаанд нэгдэгтүн


2012

2012 оны аравдугаар сар

Номлогч нараас асуу! Тэд танд тусалж чадна!


2012 оны дөрөвдүгээр сар

Thanks Be to God


2011

2011 оны аравдугаар сар

гэрээнүүд


2011 оны дөрөвдүгээр сар

Face the Future with Faith


2010

2010 оны аравдугаар сар

Be Thou an Example of the Believers


2010 оны дөрөвдүгээр сар

Generations Linked in Love


2009

2009 оны аравдугаар сар

Ask, Seek, Knock


2009 оны дөрөвдүгээр сар

Lessons from the Lord’s Prayers


2008

2008 оны аравдугаар сар

Celestial Marriage


2008 оны дөрөвдүгээр сар

Salvation and Exaltation


2007

2007 оны аравдугаар сар

Scriptural Witnesses


2006

2006 оны аравдугаар сар

Тараагдсан Израилын цугларалт