បណ្ណាល័យសន្និសីទទូទៅអ្នក​ឡើង​និយាយ

គណៈ​ប្រធាន​ទី​មួយ

រ័សុល អិម ណិលសុន
Dallin H. Oaks
ដាល្លិន អេក អូក
Henry B. Eyring
ហិនរី ប៊ី អាវរិង
ហែនរី ប៊ី អាវរិង

កូរ៉ុមនៃ​ពួកដប់ពីរ​នាក់

អិម រ័សុល បាឡឺដ
ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន
Dieter F. Uchtdorf
ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ
ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ
ដេវីឌ អេ បែដណា
ឃ្វីនថិន អិល ឃុក
D. Todd Christofferson
ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន
នែល អិល អាន់ឌើរសិន
រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន
ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន
ឌែល ជី រិនឡាន់
ឌេល ជី រេនឡាន់
ឌែល ជី រេនឡាន់
ជែរីត ដបុលយូ ហ្គុង
ជែរីត ដបុលយូ ហ្កង
ជែរីត ដបុលយូ ហ្គង
ហ្គើរីត ដបុលយូ ហ្គង
ហ្គើរីត ដបុលយូ ហ្គុង
អូលីសេស សូរ៉េស

  A

  Reyna I. Aburto


  Koichi Aoyagi


  C

  D. Todd Christofferson


  LeGrand R. Curtis Jr.


  E

  Henry B. Eyring


  H

  James J. Hamula


  L

  Larry R. Lawrence


  M

  Thomas S. Monson


  O

  Dallin H. Oaks


  P

  Boyd K. Packer


  L. Tom Perry


  Enzo SergePetelo


  S

  Richard G. Scott


  U

  Dieter F. Uchtdorf


  អ៊ីរីច ដបុលយូ កូពីសឆ្កេ


  អ៊ីរីច ដបុលយូ. កូពីសឆ្កេ


  ហ្គែរ៉ល កូសសេ


  ក្លូឌីអូ អរ អែម កូស្តា


  បែកឃី ក្រាវីន


  មីឈែល ឌី ក្រេហ្គ


  មីឈែល ឌី. ក្រេហ្គ


  គីម ប៊ី ក្លាក


  ដុន អរ ក្លាក


  វេឌើរហ្វដ ធី ក្លេតុន


  អិល វិតនី ក្លេតុន


  ជ័គ ក្លេប៊ីនហ្គាត


  ឡារី អេស ខាឆើរ


  រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ ខានវែល


  ម៉ាធ្យូ អិល ខាភិនធើរ


  មៀលធិន ខាម៉ាហ្គូ


  ក្រេហ្គ អេ ខារដុន


  ប្រូស អេ ខាលសិន


  ថាត អរ ខាលីស្ទើរ


  ថាត អរខាលីស្ទើរ


  វ៉ន ជី ខីតឆ៍


  លូរែន អ៊ី ខូប៊្រីតហ្គ


  ប៉ុល អ៊ី ខូអែលឡែកឃើរ


  ជេ ដេវណ៍ ខួនីស្ស


  ផាទ្រីក ខៀរ៉ុន


  វ៉ាលើរី វី ខ័រដុន


  បូនី អេច ខ័រឌុន


  ប៊ូនី អេច ខ័រឌុន


  អាម៉េឌ អេស ខ័របីត


  អែលឌើរ ចូនី អិល គុច


  ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន


  ក្រេហ្គ ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន


  អាលហ្វ្រេត ឃីយ៉ូងហ្គូ


  ខាល ប៊ី ឃុក


  ឃ្វីនថិន អិល ឃុក


  ម៉ារី អិន ឃុក


  ភីទើរ អិមចនសិន


  ខាំមៀល អិន ចនសុន


  ខេលី អរ ចនសុន


  ខែនីស ចនសុន


  ដានីយ៉ែល អិល ចនសុន


  ផល វី ចនសុន


  វិល្លាម ខេ ចាកសុន


  ចយ ឌី ចូនស៍


  ចយ ឌីចូនស៍


  សែលដុន អែហ្វ ឆាល


  យូន វ៉ាន ឆោវ


  ផាតទ្រីស៊ីអូ អិម ជីហ្វហ្វ្រា


  ខេវិន អរ ជើរហ្គែនសិន


  ចាក អិន ជើរ៉ាដ


  ជេរេមី អ័រ ជេកហ្គី


  ជេ អ៊ី ជែនសិន


  ស៊ាយរ៉ូ ឈឺម៉ែល


  ខេវិន អ័រ ដាន់ខិន


  អេលែន អេស ដាល់ថុន


  ម៉ៃឃើល អេ ដុន


  បេនយ៉ាមីន ដេ ហូយូស


  ឌីន អិម ដេវីស


  អាន អិម ឌិប


  ម៉ាស៊ីម៉ូ ឌី ហ្វីអូ


  ចន ប៊ី ឌីកសុន


  ធីម៉ូស៊ី ជេ ឌីឆេស


  ធីម៉ូស៊ី ជេ. ឌីឆេស


  ស៊ាន ឌូក្លាស


  អែតវើត ឌូប


  អ៊ែតវើឌ ឌូប៊ី


  ម៉ារី អ័រ ឌើរហាំ


  ដេវិន ជី ឌើរ៉ាន់


  ដានីស ប៊ី ណយអិនស្វានឌើរ


  ខេ ប្រេត ណាតត្រេស


  ម៉ាកឺស ប៊ី ណាស


  រ័សុល អិម ណិលសុន


  ម៉ៃខល អេ ណៃឌើរ


  ហូសេ អេ តិក្សេរ៉ា


  បាបារ៉ា ថមសុន


  មីហ្គែល ចន យូ ថេ


  មីហ្គែល ចន យូ. ថេ


  ស៊ូសាន ដុបលយូ ថែនណឺ


  បេនយ៉ាមីន អិម ហ្ស៊ី ថៃ


  ប្រៃអិន ខេ ថៃលើរ


  អេស ហ្គីហ្វើត និលសិន


  ជេន អ៊ី នូមែន


  ប្រ៊ែន អេក នៀលសិន


  ប្រ៊ែន អេច នែលសុន


  អិល ថត បាជច៍


  អិល ធូដ បាជច៍


  ដបុលយូម៉ាក បាសេត


  អិម រ័សុល បាឡឺដ


  រែនដល ឃេ បិនណ្ណិត


  សាយអាន អិម បូវិន


  សាយអាន អែម បូវែន


  ដេវីឌ អេ បែដណា


  ដេវីឌ អេស ប៉ាកស្ទើរ


  ជីន ប៊ី ប៊ីងហាំ


  ហ៊ោរហេ ធី ប៊ីស៊ីរ៉ា


  អែលឌើរ ហាន់ ធី ប៊ូម


  អេក ដេវីឌ ប៊ើរតុន


  ដេន អ័រ ប៊ើហ្គីស


  ជូលី ប៊ី ប៊េក


  ដាវីឌ អិល ប៊េក


  ស្ទីវីន អ័រ ប៊ែងហ្គើទើរ


  ខាល ប៊ី ប្រាត្ត


  អិម យ៉ូសែប ប្រោហ្វ


  ម៉ាក អេ ប្រ៊េហ្គ


  ប្រ៊ូស ប៊ី ផតធ័រ


  ស៊ូសាន អេច ផតធ័រ


  អេស ម៉ាក ផលម័រ


  ប៊យដ៍ ខេ ផាកកឺ


  អាលែន អែហ្វ ផាកកឺ


  អាឌីលសុន ឌឺ ប៉ោឡា ផារ៉ែលឡា


  ប៉ូល ប៊ី ផែបភើរ


  រ៉ាហ្វែល អ៊ី ពីណូ


  ចន ស៊ី ភីងគ្រី ជុញ្ញ័រ


  អាន់ថូនី ឌី ភើគីន


  ខេវីន ដបុលយូ ភៀរសិន


  ម៉ាក អិល ភែក


  អិល ថម ភែរី


  ធារី ឃេ មូតូមបូ


  ថូម៉ាស អេសម៉នសុន


  ខារ៉ុល អេហ្វ ម៉ាកខន់ឃី


  ដោយ ខារ៉ុល អេហ្វ ម៉ាកខន់ឃី


  យ៉ូហាន អេ ម៉ាកខូន


  ខែល អេស ម៉ាកឃេ


  ដេវីត អិម ម៉ាក់ខនគី


  ឃេស៍ ប៊ី ម៉ាក់មូលីន


  ចន អិម ម៉ាតសិន


  វីហ្គី អែហ្វ ម៉ាតស៊ូមូរី


  ចេមស៍ ប៊ី ម៉ាទីណូ


  ហ៊ូហ្គូ អ៊ី ម៉ាទីណេ


  ភើរ ជី ម៉ាម


  អែលវីន អេហ្វ ម៉ារីដីត III


  នែល អេហ្វ ម៉ារីអូត


  នីល អែហ្វ ម៉ារ៉ត


  ចៃរ៉ូ ម៉ាស្សាហ្គាឌី


  ហ៊ូហ្គូ ម៉ុនតូយ៉ា


  ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើរស្ស


  រីឆាត ជេ ម៉េណេស


  ហ្វ័ន អេ យូសេដា


  កាស្សូហីកូ យ៉ាម៉ាស្ស៊ីតា


  កាស្សូហ៊ីកូ យ៉ាម៉ាស្ស៊ីតា


  រ៉ានឌល អិល រិដ


  ឌែល ជី រិនឡាន់


  ម៉ៃឃែល ធី រីងវូដ


  ម៉ាថាយ អូ រីឆាតសុន


  ខិន អេហ្វ រីឆាតស៍


  លីនដា អេស រីវស៍


  ឌេល ជី រេនឡាន់


  ឌែល ជី រេនឡាន់


  ខាឡូស ជី រែវីឡូ ជុញ្ញ័រ


  ជែម អ័រ. រ៉ាសបាន


  រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន


  លីន ជី រ៉ូប៊ីន


  ម៉ាហ្គារ៉ែត អេស លីហ្វើរ


  លែរី វ៉ាយ វិលសុន


  រ៉ូស្មែរី អិម វិសុម


  លែន ប៊ី វីកមែន


  ហ្វ្រែនស៊ីស្កូ ជេ វីញ៉ាស


  ស្កត់ ឌី វីតធីង


  ធើរេន អិម វីនសុន


  ប្រាតលី អ័រ វីលឃុស


  ម៉ូអ៊ីសេ វីលេនូវ៉ា


  អែលឌើរ ចូន ប៉ាប្លូ វីឡា


  ឈី ហុង ( សេម ) វុង


  ឈី ហុង (សាំ) វុង


  អាឡែន អ័រ វ៉កគឺ


  វីល្លាម អរ វ៉កឃើរ


  ដបុលយូ គ្រីស្តូហ្វើរ វ៉តឌែល


  ឃេន ឌី វ៉តសុន


  អែហ្វ មីហ្គែល វ៉តសុន


  តាណែឡា ប៊ី វ៉ាកូឡូ


  ថានែលឡា ប៊ី វ៉ាកូឡូ


  តាខាស្ស៊ី វ៉ាដា


  អានុលហ្វូ វ៉ាលិនស្សូអ៊ីឡា


  យ៉ូសែប ប៊ី វ៉ឺតលីន


  ហ្គែរី ប៊ី សាប៊ីន


  សែសីល អូ សាម៉ូលសុន ជុញ្ញ័រ


  អូលីសេស សូរ៉េស


  វ៉ានៀនជីណា ស៊ីកាម៉ា


  យ៉ូសែប ដបុលយូ ស៊ីតាទី


  ឌែនីស អ៊ី ស៊ីមិន្ស


  រីឆាដ ជី ស្កត


  វើន ភី ស្តែនហ្វីល


  ជីន អេ ស្ទីវិនស៍


  ខារូល អិម ស្ទីវិស


  ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន


  ខារូល អិម ស្ទីហ្វីន


  រ៉ូប៊ើត អរ ស្ទឺរ


  ស្ទេផាន អ៊ី ស្នូ


  អ៊ីវ៉ាន អេ ស្មុត


  ដបុលយូ ហ្គ្រេក ស្វីក


  ហ្គេហ្គោរី អេ ស្វីស្សើរ


  ក្លូឌីអូ ឌី ស្សីវីក


  ចច អែហ្វ ស្សែបាលូស


  ដូណល អិល ហលស្ត្រម


  លីហ្សា អិល ហាកណេស


  ខេវីន អេស ហាមីលថុន


  ជេម ជេ ហាមូឡា


  អូ វីនសិន ហាលិក


  ដេវីឌ ភី ហូមើរ


  ដូហ្គាល ឌី ហូលម៊ីស


  ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន


  ម៉ាថាយ អេស ហូឡិន


  ប្រ៊ូក ភី ហេលស៍


  រ៉ូបឺត ឌី ហែល


  ប្រ៊ូក ភី ហែលស៍


  ម៉ាទីអាស ហ៊ែលដ៍


  ជែរីត ដបុលយូ ហ្កង


  ជែរីត ដបុលយូ ហ្គង


  ហ្គើរីត ដបុលយូ ហ្គង


  អេក្វាដូ ហ្គាវ៉ារ៉ែត


  លែរី អិម ហ្គីបសុន


  រីកាដូ ភីហ្គីមេណេស្ស


  ក្លាក ជី ហ្គីលប៊ឺត


  ហ្គើរីត ដបុលយូ ហ្គុង


  វ៉លធើរ អែហ្វ ហ្គុងស្សាឡែស្ស


  ខាឡូស អេ ហ្គូដយ


  គ្រីស្ទូហ្វែល ហ្គូលឌិន


  គ្រីស្ទូហ្វែល ហ្គូលឌិន ជុញ្ញ័រ


  រ៉ូប៊ើត ស៊ី ហ្គេ


  យូន វាន ហ្គ័រ


  ស៊ី ស្កត ហ្គ្រូ


  រ៉ានឌី ឌី ហ្វាំង


  ប្រាតលី ឌី ហ្វូស្ទើរ


  អ៊ីនរីហ្គ អរ ហ្វែឡាបែលឡា


  គ្រីស្ទីណា ប៊ី ហ្វ្រានកូ


  លែរី អរ ឡរិន


  ជើរ៉ល អិន ឡាន


  ឆើរីល ស៊ី ឡាន់


  ស្ទេវីន ជេ ឡាន់


  យ៉ារ៉េឌ ប៊ី ឡាសិន


  អ៊ីអាន អេស អាឌិន


  មើវិន ប៊ី អាណុល


  នែល អិល អាន់ឌើរសិន


  វីលហ្វត ដបុលយូ អាន់ឌើរសិន


  រ៉េណា អ៊ី អាប៊ើតូ


  អេច អាម៉ាដូ


  ស៊ីលវ៉ា អេច អាល់រែត


  រ៉ូប៉េន វី អាល់លៀដ


  ជត អិម អាល់វ៉ារ៉ាដូរ


  ឡោឌី រូត កាអ៊ូក អាល់វ៉ារ៉េស


  ហិនរី ប៊ី អាវរិង


  ហែនរី ប៊ី អាវរិង


  ហូសេ អិល អាឡូនសូ


  ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ


  ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ


  ដាល្លិន អេក អូក


  អេឌ្រាន អូឆាវ


  សារ៉ុន អូប៊ែង


  ស្ទេផាន ដ័បុលយូ អូវិន


  ស្ទេផាន ដ័បុលយូ អូវីន


  ស្ទេផាន ដ័បុលយូ អូវើសិន


  រ៉ូសែល ធី អូសហ្គូស្សធ័ប


  វីល្លាម ឌី អូស្វល


  ស្ទែនលី ជី អេលីស


  ឆារិល អេ អេសព្លិន


  រីឆាឌ ស៊ី អែជ្ជលី


  ម៉ាកូស អេ អែតឌូកៃទីស


  ឡារី ជេ អ៊ីកូ ហក


  ដាវីឌ ហ្វែ អ៊ីវីនស៍


  ដាវីឌ អែហ្វ អ៊ីវីនស៍


  កូអ៊ីឈី អ័រយ៉ាហ្គី