បណ្ណាល័យសន្និសីទទូទៅអ្នក​ឡើង​និយាយរ័សុល អិម ណិលសុន

2021

តុលា 2021

មាន​ពេលវេលា​សម្រាប់​ព្រះអម្ចាស់


តុលា 2021

ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​គ្រឹះ​ខាងវិញ្ញាណ​របស់​បងប្អូន


តុលា 2021

សេចក្តីពិត​ដ៏​បរិសុទ្ធ គោលលទ្ធិ​ដ៏​បរិសុទ្ធ និង​វិវរណៈ​ដ៏​បរិសុទ្ធ


មេសា 2021

កូវីដ-១៩ និង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ


មេសា 2021

ព្រះគ្រីស្ទ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើងវិញ សេចក្តី​ជំនឿ​លើ​ទ្រង់​នឹងរើ​ភ្នំចេញ​បាន


មេសា 2021

អ្វី​ដែល​យើងកំពុងរៀន​នឹង​មិន​ភ្លេច​ឡើយ


មេសា 2021

សារលិខិត​សា្វគមន៍


2020

តុលា 2020

ស្ថានភាព​ធម្មតា​ជា​ថ្មី


តុលា 2020

ទុក​ឲ្យ​ព្រះ​ឈ្នះ


តុលា 2020

ឱបក្រសោប​យក​អនាគត​ដោយ​សេចក្ដី​ជំនឿ


តុលា 2020

កាឆ្ពោះ​ទៅមុខ


មេសា 2020

ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​ដោយ​សេចក្តី​ជំនឿ


មេសា 2020

ស្រែក ហូសាណា


មេសា 2020

ចូរ​ស្តាប់​តាម​ទ្រង់​ចុះ


មេសា 2020

ការបើក​ស្ថានសួគ៌​សូម​ជំនួយ


មេសា 2020

សារលិខិត​បើក


2019

តុលា 2019

សុន្ទរកថា​បញ្ចប់


តុលា 2019

បទបញ្ញត្តិ​ធំ​ទីពីរ


តុលា 2019

ទ្រព្យសម្បត្តិ​ខាង​វិញ្ញាណ


តុលា 2019

ពួក​សាក្សី កូរ៉ុម​បព្វជិតភាព​អើរ៉ុន និង​ថ្នាក់​យុវនារី


មេសា 2019

សុន្ទរកថា​បញ្ចប់


មេសា 2019

« ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ »


មេសា 2019

យើង​អាច​ធ្វើ​ល្អ​ជាង ហើយ​ជា​មនុស្ស​ប្រសើរ​ជាង


2018

តុលា 2018

ឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​របស់​សាសនាចក្រ


តុលា 2018

ការ​ចូល​រួម​របស់​បងប្អូន​ស្រី​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល


តុលា 2018

ការថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​កម្មវិធី


តុលា 2018

ការ​ក្លាយ​ជា​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​គំរូ


មេសា 2018

វិវរណៈ​សម្រាប់​សាសនាចក្រ វិវរណៈ​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​យើង


មេសា 2018

ការបម្រើ​ដោយ​ព្រះចេស្ដា និង​សិទ្ធិអំណាច​ពី​ព្រះ


មេសា 2018

ការងារ​បម្រើ


មេសា 2018

ចូរ​យើង​ខិតខំ​ទៅ


មេសា 2018

សុន្ទរកថា​ចាប់ផ្ដើម


2017

តុលា 2017

ព្រះគម្ពីរ​មរមន ៖ តើ​ជីវិត​របស់​អ្នក​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា បើ​គ្មាន​គម្ពីរ​នេះ ?


មេសា 2017

ការ​ទាញ​យក​ព្រះចេស្ដានៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​មក​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង


2016

តុលា 2016

អំណរ និង ការរស់រាន​ខាង​វិញ្ញាណ


មេសា 2016

តម្លៃ​នៃ​អំណាច​បព្វជិតភាព


2015

តុលា 2015

ការ​អង្វរ​ដល់​បងប្អូន​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ


មេសា 2015

ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ជា​ថ្ងៃ​មួយ​ដ៏​សប្បាយ


2014

តុលា 2014

ការ​គាំទ្រ​ពួក​ព្យាការី


មេសា 2014

ចូរ​បង្ហាញ​សេចក្ដីជំនឿ​អ្នក


2013

តុលា 2013

ការសម្រេចិត្ត​សម្រាប់​ភាព​អស់​កល្ប​ជានិច្ច


មេសា 2013

ចាប់​យក​ឱកាស


2012

តុលា 2012

សូម​សួរ​​អ្នក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទៅ!ពួកគេ​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន!


មេសា 2012

សូមថ្វាយ​អំណរគុណ​ដល់​ព្រះ


2011

តុលា 2011

សេចក្ដីសញ្ញាទាំងឡាយ


មេសា 2011

Face the Future with Faith


2010

តុលា 2010

Be Thou an Example of the Believers


មេសា 2010

Generations Linked in Love


2009

តុលា 2009

Ask, Seek, Knock


មេសា 2009

Lessons from the Lord's Prayers


2008

តុលា 2008

Celestial Marriage


មេសា 2008

Salvation and Exaltation


2006

តុលា 2006

ការប្រមូលផ្តុំ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​ដែល​ខ្ចាត់ខ្ចាយ