คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนRonald A. Rasband

2021

เมษายน 2564

“ดูเถิด! เราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์”


2020

ตุลาคม 2563

ได้รับการรับรองให้เข้าเฝ้าพระเจ้า


เมษายน 2563

สัมฤทธิผลของคำพยากรณ์


2019

ตุลาคม 2562

รักษาสัญญาและพันธสัญญาของเรา


เมษายน 2562

สร้างป้อมปราการแห่งความเข้มแข็งทางวิญญาณและการคุ้มครอง


2018

ตุลาคม 2561

อย่ากังวลใจเลย


เมษายน 2561

ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า


2017

ตุลาคม 2560

ตามแผนอันศักดิ์สิทธิ์


เมษายน 2560

ให้พระวิญญาณทรงนำ


2016

ตุลาคม 2559

เกรงว่าท่านจะลืม


เมษายน 2559

ยืนเคียงข้างผู้นำศาสนจักร


2015

ตุลาคม 2558

ฉันเฝ้าพิศวง


2014

เมษายน 2557

ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติของการเป็นสานุศิษย์


2012

เมษายน 2555

บทเรียนพิเศษ


2010

เมษายน 2553

The Divine Call of a Missionary


2008

เมษายน 2551

Special Experiences