2022

เมษายน 2565

ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ในแผนของพระบิดา


เมษายน 2565

อารัมภบท


เมษายน 2565

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


2021

ตุลาคม 2564

ความจำเป็นที่ต้องมีศาสนจักร


เมษายน 2564

ปกป้องรัฐธรรมนูญที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์ของเรา


เมษายน 2564

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำอะไรเพื่อเราบ้าง?


เมษายน 2564

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


2020

ตุลาคม 2563

จงรื่นเริงเถิด


ตุลาคม 2563

รักศัตรูของท่าน


เมษายน 2563

แผนอันสำคัญยิ่ง


เมษายน 2563

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและกุญแจ


เมษายน 2563

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


2019

ตุลาคม 2562

พระบัญญัติสำคัญสองข้อ


ตุลาคม 2562

จงวางใจในพระเจ้า


เมษายน 2562

การกลับใจทำให้สะอาด


เมษายน 2562

สิ่งนี้จะนำไปสู่จุดใด


เมษายน 2562

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


2018

ตุลาคม 2561

ความจริงและแผน


ตุลาคม 2561

บิดามารดาและบุตร


เมษายน 2561

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2561

อำนาจของฐานะปุโรหิต


เมษายน 2561

เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย


2017

ตุลาคม 2560

แผนและถ้อยแถลง


เมษายน 2560

พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์กับแผนแห่งความรอด


2016

ตุลาคม 2559

การแบ่งปันพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู


เมษายน 2559

การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง


2015

ตุลาคม 2558

จงเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์


เมษายน 2558

อุปมา​เรื่อง​ผู้‍หว่าน​พืช


2014

ตุลาคม 2557

รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง


เมษายน 2557

กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิต


2013

ตุลาคม 2556

ห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอื่น


เมษายน 2556

ผู้ติดตามพระคริสต์


2012

ตุลาคม 2555

จงปกป้องเด็กๆ


เมษายน 2555

เสียสละ, การ


2011

ตุลาคม 2554

Teachings of Jesus


เมษายน 2554

ความปรารถนา


2010

ตุลาคม 2553

Two Lines of Communication


เมษายน 2553

Healing the Sick


2009

ตุลาคม 2552

Love and Law


เมษายน 2552

Unselfish Service


2008

ตุลาคม 2551

Sacrament Meeting and the Sacrament


เมษายน 2551

ประจักษ์พยาน


2007

ตุลาคม 2550

Good, Better, Best