2022

2022 оны аравдугаар сар

Ядуус болон гачигдагсдад туслах


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх тэнгэрлэг хайр


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Оршил захиас


2022 оны дөрөвдүгээр сар

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь


2021

2021 оны аравдугаар сар

Сүмд явах хэрэгцээ


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн Үндсэн хуулиа хамгаалах нь


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Аврагч маань бидний төлөө юу хийсэн бэ?


2021 оны дөрөвдүгээр сар

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь


2020

2020 оны аравдугаар сар

Зоригтой бай


2020 оны аравдугаар сар

Дайснуудаа хайрла


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Агуу төлөвлөгөө


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Мелкизедек санваар ба түлхүүрүүд


2020 оны дөрөвдүгээр сар

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь


2019

2019 оны аравдугаар сар

Хоёр агуу зарлиг


2019 оны аравдугаар сар

Эзэнд итгэ


2019 оны дөрөвдүгээр сар

Наманчлалаар цэвэршүүлэгдсэн нь


2019 оны дөрөвдүгээр сар

Энэ нь юунд хүргэх юм бол?


2019 оны дөрөвдүгээр сар

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь


2018

2018 оны аравдугаар сар

Үнэн ба төлөвлөгөө


2018 оны аравдугаар сар

Эцэг эх ба хүүхдүүд


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Санваарын хүч


2018 оны дөрөвдүгээр сар

Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс


2017

2017 оны аравдугаар сар

Төлөвлөгөө ба тунхаг


2017 оны дөрөвдүгээр сар

Бурхан Тэргүүтэн ба авралын төлөвлөгөө


2016

2016 оны аравдугаар сар

Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь


2016 оны дөрөвдүгээр сар

Бүх зүйлд сөрөг тал байх хэрэгтэй


2015

2015 оны аравдугаар сар

Есүс Христийн Цагаатгалаар хүчирхэгжсэн


2015 оны дөрөвдүгээр сар

Тариачны сургаалт зүйрлэл


2014

2014 оны аравдугаар сар

Бусдыг хайрлаж, өөр үзэл бодол бүхий хүмүүстэй зэрэгцэн амьдрах нь


2014 оны дөрөвдүгээр сар

Санваарын түлхүүрүүд ба эрх мэдэл


2013

2013 оны аравдугаар сар

Өөр бурхадтай байж болохгүй


2013 оны дөрөвдүгээр сар

Христийн дагалдагчид


2012

2012 оны аравдугаар сар

Хүүхдүүдээ хамгаал


2012 оны дөрөвдүгээр сар

золиослол


2011

2011 оны аравдугаар сар

Teachings of Jesus


2011 оны дөрөвдүгээр сар

Хүсэл


2010

2010 оны аравдугаар сар

Two Lines of Communication


2010 оны дөрөвдүгээр сар

Healing the Sick


2009

2009 оны аравдугаар сар

Love and Law


2009 оны дөрөвдүгээр сар

Unselfish Service


2008

2008 оны аравдугаар сар

Sacrament Meeting and the Sacrament


2008 оны дөрөвдүгээр сар

гэрчлэл


2007

2007 оны аравдугаар сар

Good, Better, Best