2010–2019
Geloof is geen toeval, maar een keuze
Oktober 2015


Geloof is geen toeval, maar een keuze

Geloof in Jezus Christus is een hemelse gave die we ontvangen als we ervoor kiezen om te geloven, die gave echt nastreven en haar niet loslaten.

De Heiland kon merken hoe sterk het geloof van de mensen om Hem heen was. Tot de ene zei Hij goedkeurend: ‘Groot is uw geloof.’1 Anderen noemde Hij bedroefd ‘kleingelovigen’.2 Aan nog anderen vroeg Hij: ‘Waar is uw geloof?’3 En tegen nog een andere persoon zei Jezus: ‘Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.’4

Ik vraag me af wat de Heiland van mijn geloof vindt. En vanavond wil ik u vragen wat de Heiland van uw geloof vindt.

Geloof in de Heer Jezus Christus is niet iets vluchtigs; het zweeft niet door de lucht. Geloof is niet iets wat ons zomaar overkomt en is ook geen geboorterecht. De Schriften beschrijven het als ‘een vaste grond […], een bewijs van de zaken die men niet ziet.’5 Geloof straalt geestelijk licht uit dat waarneembaar is.6 Geloof in Jezus Christus is een hemelse gave die we ontvangen als we ervoor kiezen om te geloven,7 die gave echt nastreven en haar niet loslaten. Ons geloof neemt toe of neemt af. Geloof is een beginsel van macht dat niet alleen in dit leven belangrijk is, maar ook voor onze vooruitgang in het hiernamaals.8 Dankzij de genade van Christus worden we op een dag door geloof in zijn naam verlost.9 De toekomst van uw geloof is geen toeval, maar een keuze.

Het geloof van een jonge Braziliaan

Een maand geleden leerde ik in Brazilië Aroldo Cavalcante kennen. Hij had zich op 21-jarige leeftijd als eerste van zijn familie in de kerk laten dopen. Zijn geloof was sterk en hij begon zich meteen op een zending voor te bereiden. Helaas kreeg Aroldo’s moeder kanker. Drie maanden later, slechts enkele dagen vóór ze stierf, vertrouwde ze Aroldo haar grootste bezorgdheid toe: er waren geen familieleden die konden helpen. Aroldo moest voor zijn twee jongere zussen en zijn jongere broer zorgen. Hij beloofde zijn stervende moeder plechtig dat hij dat zou doen.

Afbeelding
Cavalcantes broers en zussen

Overdag werkte hij bij een bank en ’s avonds volgde hij een universitaire opleiding. Hij bleef zijn doopverbond nakomen, maar zijn hoop op een voltijdzending was vervlogen. Zijn zending was nu om voor zijn broer en zussen te zorgen.

Toen Aroldo maanden later een toespraak voorbereidde, bestudeerde hij de woorden die Samuel berispend tot koning Saul sprak: ‘Gehoorzamen’, las hij, ‘is beter dan [offeren].’10 Aroldo kreeg de ingeving dat hij aan de voor hem vrijwel onmogelijke oproep van de profeet om op zending te gaan, gehoor moest geven. Niet uit het veld geslagen door de obstakels op zijn pad, ging hij in groot geloof voorwaarts.

Afbeelding
Ouderling Aroldo Cavalcante

Aroldo spaarde zoveel mogelijk Braziliaanse cruzeiros. Op 23-jarige leeftijd kreeg hij zijn zendingsoproep. Hij vertelde zijn broer welk bedrag hij maandelijks voor het gezin van zijn rekening moest halen. Aroldo kwam nog steeds geld tekort om zijn hele zending te bekostigen en tegelijkertijd in het onderhoud van zijn broer en zussen te voorzien, maar vertrok in geloof naar het opleidingscentrum voor zendelingen. Een week later ontving hij de eerste van vele zegeningen. De bank waarvoor hij gewerkt had, verdubbelde onverwachts zijn vertrekpremie. Dankzij dat en andere wonderen had hij genoeg geld om zijn zending te bekostigen en tijdens zijn afwezigheid zijn broer en zussen te onderhouden.

Afbeelding
De familie Cavalcante

Nu, twintig jaar later, is broeder Cavalcante president van de ring Recife Boa Viagem (Brazilië). Hij zegt over die vroegere periode: ‘Door rechtschapen proberen te leven, kon ik de liefde en leiding van de Heiland voelen. Mijn geloof groeide en stelde me in staat om veel beproevingen het hoofd te bieden.’11 Aroldo’s geloof was geen toeval, maar een keuze.

Er zijn veel christenen die een groot geloof in de Heer Jezus Christus hebben. We eren en respecteren hen.

Niet meer op neutraal terrein

Maar broeders, ons is iets bijzonders toevertrouwd: het priesterschap van God, de macht van God die door heilige engelen op aarde hersteld is. Daardoor verschilt u van andere mensen. U staat niet meer op neutraal terrein. Uw geloof groeit niet door toeval, maar door uw keuzes.

Onze levenswijze doet ons geloof toenemen of afnemen. Gebed, gehoorzaamheid, eerlijkheid, reinheid in gedachten en daden, en onzelfzuchtigheid doen ons geloof toenemen. Zonder die eigenschappen neemt ons geloof af. Waarom heeft de Heiland tegen Petrus gezegd: ‘Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt’?12 Omdat de tegenstander ons geloof maar al te graag wil vernietigen! Bescherm uw geloof voortdurend.

Oprechte vragen

Antwoorden op oprechte vragen zoeken is een belangrijk onderdeel van geloof opbouwen, waarbij we zowel ons verstand als onze gevoelens gebruiken. De Heer heeft gezegd: ‘Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken.’13 We krijgen niet altijd meteen antwoord, maar de meeste vragen kunnen opgelost worden door oprechte studie en door God om een antwoord te vragen. Als we alleen ons verstand gebruiken zonder ons hart erbij te betrekken, kunnen we geen geestelijke antwoorden ontvangen. ‘Niemand [kent] de dingen van God dan [door] de Geest van God.’14 En om ons te helpen, heeft Jezus ons ‘een andere Trooster […], namelijk de Geest van de waarheid’,15 beloofd.

Geloof behoeft geen antwoord op elke vraag, maar zoekt de geruststelling en moed om voorwaarts te gaan, waarbij we soms moeten toegeven: ‘Ik weet niet alles, maar ik weet genoeg om het pad van discipelschap te blijven bewandelen.’16

Als u zich in aanhoudende twijfel hult en daarbij naar de antwoorden van ongelovigen en niet-getrouwen luistert, zal uw geloof in Jezus Christus en de herstelling afnemen.17 ‘De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem.’18

Vragen over de profeet Joseph Smith bijvoorbeeld zijn niet nieuw. Die zijn vanaf het begin door critici tegen hem gebruikt. Ik geef alle gelovigen die door de gekleurde bril van de 21e eeuw kijken en oprecht vraagtekens plaatsen bij bijna 200 jaar oude gebeurtenissen of uitspraken van de profeet Joseph Smith het volgende advies: laten we broeder Joseph op dit moment het voordeel van de twijfel geven! In de toekomst zult u honderd keer meer informatie hebben dan we vandaag de dag op het internet kunnen vinden, en die informatie zal van onze alwetende Vader in de hemel afkomstig zijn.19 Kijk eens naar Josephs hele leven: hij was in armoede geboren en had maar weinig onderwijs genoten, maar vertaalde het Boek van Mormon in minder dan negentig dagen.20 Tienduizenden oprechte, toegewijde mensen schaarden zich achter de zaak van de herstelling. Op 38-jarige leeftijd bezegelde Joseph zijn werk met zijn bloed. Ik getuig dat Joseph Smith een profeet van God was. Doordring uzelf van deze waarheid en laat de zaak dan rusten!

Geschenken die ons geloof vergroten

Zowel de Bijbel als het Boek van Mormon geven ons de prachtige verzekering dat Jezus de Christus en de Zoon van God is. Dit is een exemplaar van de eerste uitgave van het Franse Boek van Mormon, dat door John Taylor gepubliceerd werd toen hij in 1852 in Frankrijk aan het werk begon. Het Boek van Mormon is nu volledig of gedeeltelijk in 110 talen vertaald. Het is een geestelijke en tastbare getuige van de waarheid van de herstelling. Wanneer hebt u het Boek van Mormon voor het laatst helemaal doorgelezen? Lees het nogmaals door. Dat zal uw geloof doen toenemen.21

Een ander geschenk van God dat ons geloof versterkt, is de leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf. Vandaag hebben we steun aan drie nieuwe leden van de Twaalf verleend, en ik verwelkom ouderling Rasband, ouderling Stevenson en ouderling Renlund tot de heilige kring van het Quorum der Twaalf. Paulus heeft gezegd:

‘Hij heeft […] apostelen [en] profeten [geroepen] […],

‘om de heiligen toe te rusten […] ,

‘totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God […] .

‘[Niet meer] heen en weer geslingerd […] en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden.’22

De leiding van het Eerste Presidium en de Twaalf beschermt ons geloof.

Afbeelding
Vurig geloof

Hoewel het vuur van uw beginnend geloof misschien klein is, zullen uw rechtschapen keuzes u meer vertrouwen in God geven en uw geloof doen toenemen. De moeilijkheden van het sterfelijke leven en de machten van het kwaad liggen in het duister op de loer om het vuur van uw geloof te doven. Maar als u goede keuzes blijft maken, op God vertrouwt en zijn Zoon volgt, geeft de Heer u meer licht en kennis en zal uw geloof vast en onwrikbaar worden. President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Vrees niet. […] De toekomst is net zo stralend als uw geloof.’23

Porter, Zane en Max Openshaw

Het geloof van de jongemannen van de kerk is buitengewoon!

Afbeelding
Familie Openshaw

Op 12 juni van dit jaar ontving ik een e-mail met het bericht dat de bisschop van een wijk in Utah (VS), zijn vrouw en twee van hun kinderen in een vliegtuigongeluk omgekomen waren. Bisschop Mark Openshaw bestuurde het vliegtuig en steeg vanaf een klein vliegveld op, toen het plots uit de lucht viel en op aarde neerstortte. Bisschop Openshaw, zijn vrouw, Amy, en hun kinderen Tanner en Ellie kwamen om. Als bij wonder werd hun vijfjarig zoontje, Max, in zijn zitje het vliegtuig uitgeworpen en kwam hij er met enkele breuken vanaf.

Ik vernam dat hun zoon ouderling Porter Openshaw in het zendingsgebied Majuro (Marshalleilanden) op zending was en dat hun zeventienjarige zoon, Zane, voor een uitwisselingsprogramma in Duitsland was.

Ik belde ouderling Openshaw op Christmaseiland op. Hoewel hij kapot was van het onverwachte overlijden van zijn moeder, vader, broer en zus, dacht ouderling Openshaw meteen aan zijn twee jongere broers.

Ouderling Openshaw en Zane besloten uiteindelijk dat er andere mensen waren die thuis konden helpen en dat Porter op zending moest blijven. Ze wisten dat hun ouders dat gewild zouden hebben.

Afbeelding
Ouderling Porter Openshaw bij een doop

Tijdens mijn gesprek met ouderling Openshaw voelde ik zijn verdriet, maar ook zijn vurige geloof, dat niet te doven was. ‘Ik vertrouw erop’, zei hij, ‘en ik ben er geheel van overtuigd dat ik ze terug zal zien. […] In onze beproevingen kunnen we altijd kracht putten uit […] de Heer Jezus Christus. […] De hand van God heeft [mij] en mijn broers in [deze] zware beproeving heel duidelijk geholpen.’24

Afbeelding
Zane Openshaw spreekt in uitvaartdienst

Ik ontmoette Zane voor het eerst tijdens de uitvaartdienst. Terwijl ik naar de vier doodskisten in de kapel keek, stond ik versteld van het geloof van de zeventienjarige jongen die ons toesprak. ‘Vandaag’, zei hij, ‘zijn we met een nederig hart en een bedroefde ziel bijeengekomen om mijn moeder, vader, Tanner en Ellie te herdenken. […] We hebben samen gepraat, gehuild, herdacht en de hand van God gevoeld. […]

‘Op de dag nadat ik het nieuws van het ongeluk vernomen had, vond ik in mijn tas een brief van mijn moeder. In die brief schreef ze: “Zane, onthoud wie je bent en waar je vandaan komt. We zullen voor je bidden en je missen.”’ Zane ging verder: ‘Die laatste woorden had mijn moeder niet beter kunnen kiezen. Ik weet dat zij, Tanner, Ellie en mijn vader […] voor [mijn broers en] mij bidden. Ik weet dat […] ze bidden dat ik zal onthouden wie ik ben […] want net als u, ben ik een kind van God, door Hem op aard’ gebracht. Ik getuig […] dat God ons nooit in de steek laat, hoe eenzaam we ons ook voelen.’25

Lieve vrienden, uw geloof is niet met uw geboorte begonnen en zal ook niet met uw dood eindigen. Geloof is een keuze. Versterk uw geloof en wees de goedkeurende woorden van de Heiland ‘Groot is uw geloof’ waardig. Als u dat doet, beloof ik u dat u dankzij uw geloof en de genade van Jezus Christus op een dag zuiver en rein met uw dierbaren in de tegenwoordigheid van God zult zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Noten

 1. Mattheüs 15:28.

 2. Mattheüs 6:30.

 3. Lukas 8:25.

 4. Mattheüs 8:10.

 5. Hebreeën 11:1.

 6. Zie Alma 32:35.

 7. Zie L. Whitney Clayton, ‘Kies ervoor om te geloven’, Liahona, mei 2015, 36–39.

 8. Zie Lectures on Faith (1985), 3.

 9. Zie Efeze 2:8.

 10. 1 Samuel 15:22.

 11. Uit een persoonlijk gesprek met Aroldo Cavalcante op 29 augustus 2015 in Salvador (Brazilië), en een e-mail van 31 augustus 2015. Er is veel meer te zeggen over het verhaal van de belofte van Aroldo aan zijn moeder om voor zijn zussen en broer te zorgen. De jaren na de dood van zijn moeder noemde hij zijn broer en zussen vaak zijn ‘kinderen’. Tijdens zijn zending behandelde hij in zijn brieven en telefoongesprekken op kerstdag en Moederdag vaak de individuele problemen van zijn familieleden. Na zijn zending bracht Aroldo grote offers en nam zo de financiële verantwoordelijkheid op zich voor hun studies en de zending van zijn broer. Aroldo wachtte tot zijn zussen en broer getrouwd waren voordat hij zelf op 32-jarige leeftijd trouwde. Ze zijn nog steeds een zeer hechte familie.

 12. Lukas 22:32.

 13. Leer en Verbonden 8:2.

 14. 1 Korinthe 2:11.

 15. Johannes 14:16–17.

 16. Zie Adam Kotter, ‘Als er twijfels en vragen rijzen’, Liahona, maart 2015, 39–41.

 17. Ouderling Neal A. Maxwell heeft eens gezegd: ‘Sommige mensen willen de kerk door de ogen van afvalligen bestuderen — dat is als Judas interviewen om een beter beeld van Jezus te krijgen. Afvalligen vertellen ons altijd meer over zichzelf dan over hetgeen ze achter zich gelaten hebben.’ (‘All Hell Is Moved’ [devotional aan de Brigham Young University, 8 november 1977], 3, speeches.byu.edu).

 18. 1 Korinthe 2:14.

 19. ‘Ik heb u nooit gezegd, dat ik volmaakt was; maar er zijn geen fouten in de openbaringen die ik heb onderricht.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 558.)

 20. Zie John W. Welch en Tim Rathbone, ‘The Translation of the Book of Mormon: Basic Historical Information’ (Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 1986).

 21. Een geestelijk getuigenis van het Boek van Mormon is essentieel in de bekering van heiligen der laatste dagen. Het is een bevestiging die steeds weer hernieuwd moet worden. Anders vervagen de geestelijke gevoelens en onthoudt men de macht niet die men ooit gevoeld heeft. ‘En het volk begon die tekenen en wonderen die zij hadden gehoord, te vergeten en zich steeds minder te verbazen over […] een wonder uit de hemel, zodat zij verstokt van hart begonnen te worden en verblind van verstand, en steeds minder gingen geloven van alles wat zij hadden gehoord en gezien […] en [begonnen] te geloven dat de leer omtrent Christus dwaas en ijdel was’ (3 Nephi 2:1–2).

 22. Efeze 4:11–14.

 23. Thomas S. Monson, ‘Houd goede moed’, Liahona, mei 2009, 92.

 24. Uit een persoonlijke e-mail van ouderling Porter Openshaw op 23 augustus 2015.

 25. Toespraak van Zane Openshaw in de uitvaartdienst van zijn familieleden op 22 juni 2015.