2010–2019
การไถ่
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

การไถ่