ឆ្នាំ ២០១០-២០១៩
October 2010 General Conference
បន្ទាប់​ទៀត

October 2010 General Conference