ឆ្នាំ ២០០០-២០០៩
April 2009 General Conference
បន្ទាប់​ទៀត

April 2009 General Conference