ឆ្នាំ ២០០០-២០០៩
October 2008 General Conference
បន្ទាប់​ទៀត

October 2008 General Conference