ឆ្នាំ ២០០០-២០០៩
April 2008 General Conference
បន្ទាប់​ទៀត

April 2008 General Conference