За укрепването на младежите
Страдащият Спасител


„Страдащият Спасител“, За укрепването на младежите, апр. 2022 г.

Месечно послание от За укрепването на младежите, април 2022 г.

Страдащият Спасител

Стотици години преди Исус Христос да дойде, Исайя предрича Неговите страдания за греховете ни.

презрян и отхвърлен

Изображение

Когато Исус Христос идва на земята, някои хора повярват в Него, но повечето не. Те се отнасят към Него като към недостоен за уважение човек и мнозина Го мразят. В крайна сметка хората решават Той да бъде измъчван и убит. (Вж. 1 Нефи 19:9.)

понесе печалта ни

Изображение

Исус Христос е поел върху Си всички наши болки, болести и слабости. Той е направил това, за да се изпълни с милост към нас и да знае как да ни помага. (Вж. Алма 7:11–13.)

Той беше наранен поради нашите престъпления

Изображение

Исус Христос е страдал за нашите грехове. Той е направил това, за да можем да получаваме прошка, когато се покайваме. (Вж. Учение и завети 18:11, 19:15–19.)

с Неговите рани ние се изцелихме

Изображение

„Неговите рани“ са Неговите белези. Те символизират всичко, което Той е изстрадал за нас, включително проливането на Неговата кръв и смъртта Му. Благодарение на страданията на Исус Христос за нас, ние можем да бъдем отново изцелени. Неговата жертва прави възможно нашите греховете да бъдат опростени. Когато се покайваме и се опитваме да спазваме сключените завети, Той ни изцелява и променя. (Вж. Мосия 3:7–11, Символът на вярата 1:3).