2022 Сайн мэдээг хуваалцах нь: Удирдагчдад зориулсан нэвтрүүлэг

Elder Uchtdorf, Elder Cook, Elder Bednar

Сайн мэдээг хуваалцах нь: Удирдагчдад зориулсан нэвтрүүлэг нь хайрлах, хуваалцах, урих зарчмуудыг ойлгоход нь гишүүдэд хэрхэн туслах талаар сүмийн удирдагчдад заадаг бөгөөд сайн мэдээг хуваалцах хүчин чармайлтыг төлөвлөхөд тусалдаг долоо хоног бүрийн номлогчийн зохицуулах хурлыг зохион байгуулахад тойргуудыг урамшуулдаг. Үг хэлэгчид: Ахлагч Дийтр Ф.Угдорф, ахлагч Дэвид А.Бэднар, ахлагч Квинтин Л.Күк