Church Service Missionaries

Ngaahi Faingamālie Lahi Ange ke Ngāue

“Kapau ʻoku mou maʻu ʻa e ngaahi holi ke ngāue maʻá e ʻOtuá ʻoku ui ʻa kimoutolu ki he ngāué.”