Usa ka Wala Damha nga Pagkaamgo

Nakasinati ka na ba sukad nga nakamata tunga-tunga sa gabii nga adunay usa ka lahi nga hunahuna o pagbati? Sukad sa pagsugod sa akong pangalagad isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nakasinati usab ako og wala damha nga mga pahigmata. Daghan niini ang napamatud-an nga espesyal ug sagradong mga higayon gikan sa Dios. Gusto nakong ipakigbahin ang usa ka samang kasinatian nga may kalabutan sa espesyal nga mensahe pinaagi sa video nga gipagawas karon, Nobyembre 20, 2020.

Pipila ka semana ang milabay, nakamata ko sa tungang gabii nga mibati nga kinahanglan ko nga mohalad og pag-ampo sa pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanan Niyang mga anak sa tibuok kalibutan. Mga ideya misantop sa akong hunahuna sa tanang mga butang diin kita kinahanglan nga magmapasalamaton ug sa unsang paagi nga ang pagpahayag niana nga pasalamat makahimong usa ka makaayo nga espiritu diha sa atong kinabuhi. Samtang ang inspirasyon miabot, piho nga mga detalye, lakip na kon kanus-a ug sa unsa nga paagi nga akong ipakigbahin kini nga mensahe, miabut sa akong hunahuna ug kasingkasing. Ang video nga mensahe nga gipakigbahin karon dili usa ka butang nga sulagmang miabot; kini usa ka butang nga gikan sa langit.

Usa sa Labing Mahinungdanon nga mga Gasa sa Dios

Sukad sa akong pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan niadtong 2018, usa sa mga butang nga ang Espiritu kanunay misilsil sa akong alimpatakan mao ang pagkaandam sa Ginoo sa pagpadayag sa Iyang hunahuna ug kabubut-on. Ang talagsaong pribilehiyo sa pagdawat og pagpadayag usa sa labing mahinungdanon nga mga gasa sa Dios ngadto sa Iyang mga anak—nga anaa alang sa matag usa kanato.

Dili igsapayan kon kinsa kamo, mahimo kamong mag-ampo ngadto sa inyong Langitnong Amahan alang sa giya ug direksyon sa inyong kinabuhi. Kon kamo magkat-on sa pagpaminaw sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga pag-aghat, makadawat kamo og balaan nga giya sa dagko ug gagmay nga mga butang.

Mapasalamaton ako alang sa mga pahigmata nga akong nadawat sa akong kinabuhi nga nakatabang kanako nga masayud nga ang kalangitan abli gayud karon. Ang atong Manluluwas, Si Jesukristo, mao ang labing mahinungdanong ehemplo sa pagsunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan ug sa paghatag og pasalamat sa tanang mga butang.

Paghatag og Pasalamat sa Tanang mga Butang

Sama sa akong gisulti sa akong video nga mensahe, ako nakahukom nga ang pag-ihap sa atong mga panalangin mas maayo kay sa pagsubay sa atong mga problema. Bisan unsa ang atong sitwasyon, ang pagpakita sa kamapasalamaton alang sa atong mga pribilehiyo usa ka talagsaon, paspas, ug epektibong espiritwal nga resita. Sa yano nga pagkasulti, “Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon” (1 Mga Taga-Tesalonica 5:18).

Palihug ikonsiderar ang pagdawat sa akong pagdapit sa pagpuno sa social media sa mosunod nga pito ka adlaw sa inyong kaugalingong personal nga journal sa pasalamat gamit ang #Pagpasalamat. Ug palihug ubani ako ug ang uban sa pagpasalamat sa Dios pinaagi sa inadlaw nga pag-ampo. Ang mga pag-ampo magdala og mga milagro. Hinaut nga kitang tanan modangop ngadto sa Dios ug mas hingpit nga mosalig Kaniya.

I-download ang PDF nga Transcript


Ipakigbahin ang Gahum sa Pagpasalamat

Ang makaayo nga gahum sa pagpasalamat usa ka mensahe alang sa tanan. Kami nag-awhag kaninyo sa pagpakigbahin niini nga video ug sa pagdapit sa pamilya ug mga higala sa pagpuno sa social media sulod sa pito ka adlaw og bul-og sa pagpasalamat.

Mga Komentaryo
0