Giunsa ninyo sa pag #PaminawKaniya? Si Elder D. Todd Christofferson miingon nga kita kinahanglan nga perming andam, uyon, ug bukas sa pag #PaminawKaniya.
Blog

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pag-ampo, Pagpamalandong, ug Pagsalig diha Kaniya

Hinaot nga ang tanan makasabot nga walay usa ka “hingpit nga pag-ampo.” Dili kita kinahanglan nga mosunod og piho nga matang sa mga sumbanan o mga pulong. Ang usa ka butang nga gikinahanglan mao ang kasingkasing—ang tinuod nga tinguha sa pagdawat kon unsa ang ihatag kanato sa Ginoo.

Sa Sagrado nga Kakahoyan, si Joseph Smith mihatag og yano kaayo apan gamhanan nga ehemplo kon unsaon sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo ug unsaon sa pagpangita og kaalam ug giya gikan sa Dios. Kitang tanan makahimo sa pagtinguha nga moduol ngadto sa Ginoo diha sa kanunay nga pag-ampo. Ang Langitnong Amahan mihatag kanatong tanan sa unsay atong gitawag nga ang Kahayag ni Kristo—kanang pagbati sa kamatuoran ug sa husto ug sayop—aron sa paggiya kanato. Samtang ako nagtinguha Kaniya, Siya naghatag kanako unsay akong gikinahanglan sumala sa Iyang kaalam, gugma ug pagsabot sa akong mga panginahanglan ug sumala sa akong pagpangandam sa pagdawat sa unsay Iyang andam nga ipakigbahin kanako. Gusto kong mopakigbahin kaninyo og pipila ka mga paagi nga akong nakat-unan sa “pagpaminaw Kaniya.”

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Sinsero nga Tinguha

Hinaot nga ang tanan makasabot nga walay usa ka “hingpit nga pag-ampo.” Dili kita kinahanglan nga mosunod og piho nga matang sa mga sumbanan o mga pulong. Ang usa ka butang nga gikinahanglan mao ang kasingkasing—ang tinuod nga tinguha sa pagdawat kon unsa ang ihatag kanato sa Ginoo. Ang atong pasalig sa pagsunod sa Iyang mga pag-aghat mao gayod nagdasig sa Iyang tingog ug sa Iyang direksiyon.

Bisan kon kamo ingon nga sinsero kaayo, mahimong dili kamo makaangkon sa diha-diha nga tubag nga inyong gipaabot gikan sa Ginoo. Moabut kini sa Iyang kagustohan ug sumala sa Iyang kabubut-on. Kita kinahanglan gayod nga sinsero, magbaton og pailob ug pagpaubos sa paghulat sa pagtubag sa Dios, sama sa gibuhat ni Joseph. Usahay kita maghulat og dugay nga panahon; usahay hapit diha-diha dayon kini.

Ako Makapaminaw Kaniya Kon Ako Andam nga Mosalig sa Iyang Tukmang Panahon

Sa dihang tin-edyer pa ko, ako adunay kahigayonan sa pag-adto sa Sagrado nga Kakahoyan sa Palmyra, New York. Ako miapil sa Pageant sa Hill Cumorah nga gipasundayag niadto nga panahon sa ting-init. Human sa pasundayag sa usa ka gabii, miadto ko nga nag-inusara sa Sagrado nga Kakahoyan. Usa kadto ka maanindot kaayo ug mingaw nga gabii sa ting-init sa Hulyo, ug midan-ag ang matahom nga bulan. Misulod ako sa kakahoyan nga nag-inusara ug naghunahuna, “Mao gayod kini ang hingpit nga kahimtang alang kanako sa pag-ampo ug sa pagdawat sa mga matang sa mga tubag nga si Joseph Smith nakadawat dinhi niini gayud nga dapit.”

Ako nag-ampo nga adunay tiunay nga sinseridad sa taas nga panahon ug buot makadawat og sama nga kompirmasyon. Ako nagtuo nga ako mapainubsanon sa pamaagi nga ako miingon, “Sa bisan unsa nga paagi nga ikaw buot motubag madawat ra nako.” Apan walay miabot––walay tubag. Sa katapusan mibiya ako nga nasagmuyo, wala masayod unsa ang akong nabuhat nga sayop.

Mga unom ka semana ang milabay, anaa ako sa panimalay nagbasa sa Basahon ni Mormon, namalandong og gamay sa usa ka hilom nga panahon, dihang adunay misanap kanako nga kadtong espiritu sa kompirmasyon. Akong nakat-unan gikan niana nga kasinatian nga dili kamo makasulti sa Dios kon unsaon ug kanus-a Siya motubag sa inyong mga pag-ampo. Kamo kinahanglan nga moingon, “Ako kanunay abli. Ako kanunay nga andam. Ako kanunay gusto nga maminaw.”

Kita Makapaminaw Kaniya Bisan Asa Man Kita

Ang akong kasinatian sa Sagrado nga Kakahoyan nagtudlo usab kanako nga wala kinahanglana nga ako anaa sa bisan asa nga espesyal nga lugar o mohimo sa pagpanaw ngadto sa pipila ka espesyal nga dapit aron makadawat og pagsaksi sa Espiritu ug sa tubag sa akong pag-ampo, sama nga kamo dili na kinahanglan nga moadto sa Jerusalem aron sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula ug Pagkabanhaw. Akong nakat-unan gikan niana nga kasinatian nga ang dapit dili importante ug ang Ginoo makakita kanato bisan asa kita.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagsulat sa Akong mga Kasinatian

Ang akong kanhi presidente sa misyon, si Elder Richard G. Scott, mitudlo kanamo isip mga misyonaryo, “Kon kamo makadawat og komunikasyon gikan sa Espiritu … isulat kini, paghimo og rekord. Importante nga mahinumdoman kini.” Kon atong isulat sa unsay atong nadawat, si Elder Scott miawhag kanamo nga mag-ampo ug mangutana, “Nasabtan ba nako kini, ug aduna pa bay dugang?” Kasagaran, aduna pay dugang. Mao kadto ang sinugdanan sa dugang nga komunikasyon gikan sa Ginoo. Kana usa ka proseso nga akong nakita nga sa pagkatinuod nagtabang kanako sa pagpaminaw sa Iyang tingog, mahinumdoman kini, ug dayon maminaw pa og dugang.

Ang paghinumdom sa mga komunikasyon nga miabot sa dihang nadungog ninyo Siya makabuhat og duha ka butang. Makapalab-as kini sa espirituhanong giya nga moabot kaninyo, apan kini usab makahatag og balik sa mga pagbati niadtong higayona. Nagpahinumdom kini og balik sa mga butang nga inyong nasinati niadtong higayona, ug ang pagsaksi sa Espiritu mobalik pag-usab ug momatuod og usab kon unsay nahitabo, kanus-a man gani kadto. Kon inyong isulat ang inyong mga gibati, kamo adunay daghan nga kapasikaran ug makapalambo og mas lawom, mas lapad nga pundasyon.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagpamalandong ug Hilom nga Paghinuklog

Sa atong kultura, adunay daghan kaayong kalangas ug kasamok nga kamo gikinahanglan gayod nga tuyong maningkamot aron nga makakaplag kanunay nianang hilom nga panahon. Ang usa ka pag-ampo nga kamo lamang ang mosulti nagsirado sa komunikasyon nga gikan sa pikas nga habig. Kinahanglan nga adunay panahon sa paghinuktok ug paghunahuna ug pagpamalandong ingon man sa pagsulti.

Ako manghinaot nga walay tawo nga motan-aw sa usa ka tawo kinsa ingon og adunay usa ka abli nga agianan ngadto sa langit ug mobati nga nawad-an og kadasig o naghunahuna nga, “Ah, dili kana ang akong kasinatian. Dili gayod ako makabaton niana.” Padayon lang sa pagpaningkamot, ug sa paglabay sa panahon mosaka ug molambo ang inyong abilidad sa pagdawat ug pagsabot sa unsay moabot kaninyo. Ako wala magtuo nga bisan kinsa kanato kinahanglan nga mokumpara sa atong kaugalingon ngadto sa lain sa ingon niana nga paagi.

Sa Basahon ni Mormon, ang Manluluwas miingon: “Ako nakasab[o]t nga kamo mahuyang, nga kamo dili makasab[o]t sa akong tanan nga mga pulong nga gisugo kanako sa Amahan nga isulti nganha kaninyo niini nga higayon. Busa, pamauli kamo sa inyong mga panimalay, ug palandonga kini nga mga butang nga Ako miingon, ug pangayoa sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, aron kamo makasabut, ug i-andam ang inyong mga hunahuna alang sa ugma, ug Ako moanha kaninyo pag-usab” (3 Nephi 17:2–3).

Kini sama kanatong tanan. Kita kasagaran huyang, labing siguro kon itandi ngadto Kaniya. Dili dayon kita makasabot sa tanan nga Iyang ihatag kanato o nga angay alang Kaniya sa pagsulti sa usa ka panahon, ug maayo ra kana. Wala Siya mosalikway sa katawhan; Miingon lamang siya, “Pamauli kamo sa inyong mga panimalay, pamalandongi kini, pangayoa sa Amahan, ug i-andam ang inyong mga hunahuna nga matinud-anong modawat og dugang.”

Kon ang hugot nga pagtuo mahimong lisod, kini usa ka butang nga mahimo kamong mangayo, sama sa tawo kinsa nagtinguha sa panalangin alang sa iyang anak miingon, “Tabangi intawn ako” (Marcos 9:24). Kita kinahanglan nga mangayo sa espirituhanon nga gasa sa hugot nga pagtuo aron motuo ug magtinguha sa kahibalo nga Siya andam sa paghatag kanato, makugihon nga mosubay sa dalan nga Iyang gilatid. Apil niini ang tanang tawo sa kalibotan. Siya motubag gayod, ug makapaminaw kita Kaniya.

Mga Komentaryo
0