การประชุมใหญ่สามัญ ตุลาคม 2011

ภาคเช้าวันเสาร์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
ภาคฐานะปุโรหิต ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
ภาคเช้าวันอาทิตย์ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ ขยาย
ดาวน์โหลดเสียง
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์