Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаалах

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний бүх удирдагч, багш нар дуудагдсанаасаа хойш нэг сарын дотор энэ сургалтыг авч дуусгах ёстой.

Сургалтын эхлэл

Сүмийн үйл ажиллагаа болон ангиуд нь хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд Аврагчийн хайр, Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэх боломж олгодог. Эдгээрт оролцож байхдаа хүүхэд, өсвөр үеийнхэн аюулгүй бөгөөд хамгаалагдсан байгаа гэдгээ мэдэрвэл зохино. Удирдагч, багш нар Аврагчийн хүүхдүүдийг хайрлаж, санаа тавьдаг үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй.

Энэхүү сургалт нь бие махбод, бэлгийн харьцаа, хэл ярианы болон бусад төрлийн хүчирхийллийг хэрхэн таних, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга зам зэрэг сэдвүүдийг хамарна. Дараах эх сурвалжууд танд хүчирхийллийг таних, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд туслах болно. Энэ сургалт нь үндсэн зарчим, бодлогыг илүү сайн ойлгох, хэрэгжүүлэхэд туслах хувилбаруудыг багтаасан.


Сургалтад үндсэн зарчим, бодлого журмууд багтсан

 • Их Эзэн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлж, хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийг хамгаалж, туслахын тулд чадах бүхнээ хийгээсэй хэмээн биднээс хүсдэг.
 • Сүм аливаа хэлбэрийн хүчирхийллийг үл тэвчдэг. Хүчирхийлэл нь Бурханы хуулиудыг төдийгүй нийгэм дэх хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн хэрэг байж болзошгүй.
 • “Насанд хүрсэн хүмүүсийг Сүм дээр хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зааж байх үед хариуцлага хүлээх насанд хүрсэн хоёр хүн заавал байлцах ёстой” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 11.8.8).
 • “Хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуучуудад зориулсан Сүмээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд насанд хүрсэн хоёр хүн ядаж байлцах ёстой” (Гарын авлага 2, 13.6.2).
 • Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнтэй ганцаарчилсан байдлаар удаан харилцахаас зайлсхийж, үйл ажиллагааны талаар болон санаа зовниж буй асуудлынхаа талаар эцэг эх, асран хамгаалагчидтай нь тогтмол харилцаж байгаарай.
 • Зохисгүй үйлдэл эсвэл хүчирхийлэл гарах тохиолдолд та хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаалахын тулд яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

АНУ ба Канадад

Хэрэв та хүчирхийллийн талаар мэдсэн бол хуулийн байгууллагад нэн даруй хандах ёстой. Түүнчлэн та хохирогчдод туслах, хүчирхийллийн талаар мэдээлэх шаардлагыг хангах тухай удирдамж авахын тулд хүчирхийллийн эсрэг тусламжийн шугам руу залгаж холбогдох талаар гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө эсвэл бишоптойгоо зөвлөлдөх хэрэгтэй.

АНУ, Канадаас бусад улс оронд

Хүчирхийллийн талаар хэзээ хэрхэн мэдээлэх талаар мэдэж ав. Ихэнх улс оронд та хуулийн байгууллагад нэн даруй хандах хэрэгтэй болно. Гадасны ерөнхийлөгчтэй эсвэл бишоптой удирдамж зааврын талаар зөвлөлд. Танай улс оронд хүчирхийллийн эсрэг тусламжийн шугам байхгүй тохиолдолд бишоп нь бүсийн албатай болон гадасны ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдөж, хүчирхийллийн талаар мэдээлэх, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг хамгаалах зохих үйл явцын тухай мэдэж авах болно.

Үндсэн зарчмуудын хураангуйг татаж авна уу? 

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хүчирхийллийн хор хөнөөлийг даван туулахад нь туслах Сүмийн удирдагчид, гэр бүлийн гишүүд, бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд зэрэг хүмүүсийн анхаарал халамж хэрэгтэй байдаг. Аврагч Есүс Христийн эдгээх хүч бидний ачааг хөнгөлж, бэрхшээлийг даван туулах хүчийг өгнө. Энэхүү онлайн сургалтын модулийн тухай болон дуудлага хийх явцдаа хүчирхийллээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах тухай мэдээллийг доорхи Түгээмэл асуудаг асуултууд хэсгээс авна уу.


Түгээмэл асуудаг асуултууд

Энэ сургалтад хэн хамрагдах хэрэгтэй вэ?

Энэ сургалт нь хүүхэд, өсвөр үеийнхэнтэй ажиллахаар дуудагдсан хүн бүрд зориулагдсан. Эдгээрт:

 • Гадас, дүүргийн ерөнхийлөгч, бишоп болон салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөл
 • Дээд зөвлөлийн гишүүд
 • Гадас, дүүрэг, тойрог, салбарын Хүүхдийн хэсэг, Залуу эрэгтэйчүүд, Залуу эмэгтэйчүүд, Ням гаргийн анги, Халамжийн нийгэмлэг, ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд
 • Нарийн бичиг, багш, зөвлөхүүд мөн аяллын болон үйл ажиллагааны, түүнчлэн хөгжмийн удирдагчид, төгөлдөр хуурчид болон Хүүхдийн хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Залуу эрэгтэйчүүдэд дуудлагатай бусад хүн
 • Өсвөр үеийнхний Ням гаргийн ангийн болон семинарын ангийн багш нар зэрэг нь орно.

Тус сургалт хэр хугацаанд үргэлжлэх вэ?

Энэхүү сургалтыг үзэж дуусгахад 30 орчим минут шаардагдана.

Би энэ сургалтад хэр давтамжтай хамрагдах хэрэгтэй вэ?

Хэрвээ та хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд үйлчлэх дуудлагатай бол энэ сургалтад 3 жил тутам хамрагддаг байх хэрэгтэй. Сургалтын дуусах хугацаанаас өмнө тан руу сануулга э-мэйл очих болно.

Энэ сургалт нь тохинууллын ажилд хамааралтай юу?

“Хариуцлага хүлээх, насанд хүрсэн хоёр хүн хамт байх тухай заавар нь тохинууллын хамтрагчдын томилгоонд хамаарахгүй. Хэдий тийм ч бишоп, удирдагчид өсвөр үеийнхнийг насанд хүрсэн хүмүүсийн хамтрагчаар томилохдоо мэргэн ухааныг ашиглах мөн илэрхийлэлт хүлээн авахыг эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Насанд хүрсэн хамтрагчид буруу ойлголтод хүргэж болзошгүй нөхцөл байдлаас зайлсхийх ёстой. Хоёулхнаа тусдаа үлдэх нөхцөлд болгоомжтой хандах ёстой бөгөөд ингэснээр өсвөр үеийнхэн тохинууллын талаар аюулгүй, үр өгөөжтэй туршлага олж авах болно. Түүнчлэн удирдагчид өсвөр үеийнхнийг хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай гэр орон, гэр бүлүүдэд томилохгүй байх тал дээр мэргэн ухаанаар хандвал зохино.

Өсвөр үеийнхэн эцэг эх нь биш хүмүүстэй хамтрагч болон томилогдох үед эцэг эх нь уг томилгоог эсэргүүцээгүй гэдгийг удирдагчид баталгаажуулах хэрэгтэй” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 7.4.3, ChurchofJesusChrist.org).

Энэ нь өсвөр үеийнхэнтэй хийх ярилцлагын бодлогод өөрчлөлт оруулж байгаа юу?

“Гадасны болон бишопын ерөнхийлөгчийн зөвлөл эсвэл томилогдсон удирдагч нь хүүхэд, өсвөр үеийнхэнтэй эсвэл эмэгтэй хүнтэй ярилцлага хийхдээ эцэг эхийг нь эсвэл насанд хүрсэн өөр хэн нэгнийг зэргэлдээ өрөө, хүлээлгийн өрөө юм уу үүдний танхимд байлцахыг хүсэх ёстой.” Ярилцлагад орж байгаа хүн хүсвэл өөр нэг насанд хүрсэн хүнийг ярилцлагын үеэр байлцуулж болно. Удирдагчид буруу ойлголт төрүүлж болох бүх нөхцөл байдлаас зайлсхийх ёстой” (Гарын авлага 1: Гадасны ерөнхийлөгч болон бишоп 7.4, ChurchofJesusChrist.org).

Би өөр тойрог, салбарт шилжих эсвэл шинэ дуудлага авах үед энэ сургалтыг дахин үзэх хэрэгтэй юү?

Үгүй. Энэхүү сургалт гурван жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Би энэ сургалтыг үзэхийн тулд нэвтэрч орох хэрэгтэй юү?

Та Сүмийн бүртгэлээрээ нэвтрэн орох хэрэгтэй болно. Хэрэв таны Сүмийн бүртгэл Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн дугаартай (ГБД) тань холбогдоогүй бол та сургалтаа үзэж эхлэхээс өмнө мэдээллээ холбох хэрэгтэй бөгөөд эс бөгөөс таны сургалт үзсэн эсэх нь бүртгэгдэхгүй.

ГБД-аа Сүмийн бүртгэлтэй холбохын тулд ариун сүмийн эрхийн бичиг дээрх ГБД-аа харах эсвэл тойргийн бичиг хэргийн ажилтан эсвэл Сүмийн бусад удирдагчаасаа ChurchofJesusChrist.org хаягаар эсвэл Member Tools апп-аар орж, тус дугаарыг олж өгөхийг хүсэж болно. ГБД-аа авсны дараа settings.churchofjesuschrist.org/membership хаяг руу ороод, бүртгэл дээрээ бүртгэлийн дугаарыг нэмэх хэрэгтэй. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл settings.churchofjesuschrist.org/help вэбсайтад зочилно уу.

Удирдагчид энэ сургалт хэнд хэрэгтэй гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ?

Бишоп, тойргийн бичиг хэргийн ажилтнууд энэ сургалтыг авах хэрэгтэй гишүүдийн нэрсийг ChurchofJesusChrist.org хаяг дээрх Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны эх сурвалж хэсгээс удахгүй харах боломжтой болох юм. Энэ жагсаалт тогтмол шинэчлэгдэх болно.

Санваарын удирдагчийн хувьд би дуудлагад томилохоосоо өмнө юу мэдэх хэрэгтэй вэ?

Хүүхэд, өсвөр үеийн ангийн бүх удирдагч, багш нар дуудагдсанаасаа хойш, хэрэв боломжтой бол нэг сарын дотор энэ сургалтыг авч дуусгах ёстой.

Энэ сургалтад хэн ч хамрагдах боломжтой юу?

Тийм. Түүнчлэн хүүхэд, өсвөр үеийнхэнтэй ажиллахаар дуудагдсан хүмүүсээс гадна эцэг эхчүүд болон бусад хүний хувьд энэ сургалтыг үзэх боломж нээлттэй.

Тусламж хэрэгтэй байна уу?

Хэрвээ танд Сүмийн эх сурвалжуудад нэвтрэхэд шаардлагатай бүртгэлээ тохируулахад тусламж хэрэгтэй бол гадасны болон тойргийн бичиг хэргийн ажилтанд хандана уу. Мөн сургалтаа дуусгахын тулд компьютер хэрэглэх шаардлагатай бол удирдагчдадаа хандаж болно.

Сургалтыг үзэж байх үед асуудал гарвал энд буй эсвэл хуудасны доор байрлах Санал хүсэлт гэсэн хэсгийг дарна уу.

Би энэ хэсгээс хариултаа аваагүй бол яах вэ?

Та асуултаа энд юм уу хуудасны доор байрлах Санал хүсэлт гэсэн хэсгийг дарж илгээнэ үү.


Сүмийн мэдээллийн сан

Мэдэгдэх эх сурвалж

Нэмэлт эх сурвалж ба мэдээлэл