2013 Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

Pagpapatatag ng Pamilya at ng Simbahan sa pamamagitan ng Priesthood

Video Loading...