Mga Instruksyon alang sa mga Lider: Paggamit sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot nga mga porma


Ang bag-o nga mga porma sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot ug ang Giya sa Bishop alang sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot [Bishop’s Guide to the Self-Reliance Plan] mohulip sa kasamtangang mga porma nga Pagsusi sa mga Panginahanglan ug mga Kapanguhaan [Needs and Resources Analysis] ug Dugang sa Pagsusi sa mga Panginahanglan ug mga Kapanguhaan [Needs and Resources Analysis Supplement]. Ang bag-o nga mga porma gidesinyo aron sa pagtabang sa mga bishop ug mga presidente sa branch nga mas epektibong makaserbisyo niadtong kinsa nakadawat og tabang sa welfare ug maggiya kanila ngadto sa dalan sa pagbarug pinaagi sa kinaugalingong paningkamot.

Giya sa Bishop alang sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot. Ang mga bishop ug mga presidente sa branch mogamit niini nga porma aron sa pagplano ug pagsubay sa tabang sa welfare ug sa pag-follow up sa mga personal nga mga plano sa pagbarug pinaagi sa kinaugalingong paningkamot sa mga miyembro.

Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot. Ang mga miyembro moggamit niini nga porma nga sila ra o uban sa tabang sa usa ka tigmatuto [mentor]. Ang porma motabang sa mga miyembro nga mosusi sa ilang mga panginahanglan, kinitaan ug mga gasto; motino sa magamit nga mga kapanguhaan; motino sa serbisyo nga ilang mahatag agi og balos alang sa tabang nga nadawat; ug maghimo og ilang kaugalingon nga plano aron mahimong mas makagbarug pinaagi sa kinaugalingong paningkamot.

Ang mga panginahanglan sa mga miyembro kasagaran mailhan pinaagi sa ilang tigpangalagad nga mga brother ug mga sister, ubang mga miyembro o mga lider sa Simbahan, o sa bishop. Sila mismo mahimong mangayo og tabang sa bishop.

Ang bishop makigkita sa miyembro nga nanginahanglan aron sa paghisgut sa mga hagit nga iyang giatubang. Ang bishop mahimong modapit sa usa ka lider o ubang tigmatuto aron sa pagtabang sa miyembro nga makopleto ang Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot nga porma. Pinaagi sa pagribyu niini nga plano, ang bishop mas makasabut kon unsaon paghatag og epektibo nga tabang sa welfare. Ang bishop o ang usa ka gitahasan nga lider kanunay nga mag-follow up sa miyembro aron sa paghisgut sa dugang nga panginahanglan, mga kabalaka, ug kalamboan nga nahimo diha sa plano.

Mga Porma

Giya sa Bishop alang sa Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot (I-download) (Tan-awa diha sa Browser)

Plano sa Pagbarug Pinaagi sa Kinaugalingong Paningkamot (I-download(Tan-awa diha sa Browser)