Giới Trẻ
Được Hướng Dẫn Trở Về Nhà An Toàn


Được Hướng Dẫn Trở Về Nhà An Toàn

Bài nói chuyện của Chủ Tịch Thomas S. Monson tại Đại Hội Trung Ương vào tháng Mười năm 2014.