#Халлелуяа—Есүс Христийн амилсны баярын захиас


#Халлелуяа—Есүс Христийн амилсны баярын захиас

Есүс Христ Өөр дээрээ дэлхийн нүгэл болон харууслыг авч, цовдлогдсон ч Тэрээр үхэгсдээс боссон. Энэ Христийн мэндэлсний баяраар бид ч бас Есүс Христээр дамжуулан хэрхэн шинэ амьдралыг олж авч болох талаар мэд. #Халлелуяа.