Giới Trẻ
Gặp Mặt Trực Tiếp của Giáo Phận với Anh Cả và Chị Stevenson—Manila, Philippines


Gặp Mặt Trực Tiếp của Giáo Phận với Anh Cả và Chị Stevenson—Manila, Philippines

Vào ngày 11 tháng Tám năm 2018, Anh Cả Gary E. Stevenson và vợ là chị Lesa, đã tổ chức một sự kiện Gặp Mặt Trực Tiếp của giáo phận dành cho giới trẻ, là nơi họ trả lời các câu hỏi từ giới trẻ ở Châu Á.