នគរ​ខ្ញុំ​មិន​មែន​ត្រូវ​ខាង​លោកីយ៍​នេះ​ទេ
បន្ទាប់​ទៀត

នគរ​ខ្ញុំ​មិន​មែន​ត្រូវ​ខាង​លោកីយ៍​នេះ​ទេ

ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ចំអកឡកឡឺយ ហើយឆ្កាង ។ អ្នកដើរតាមទ្រង់បានទួញសោក ហើយនៅថ្ងៃទីបី បានរកឃើញថាផ្នូរនៅទទេ ។ព្រះរាជុត្រារបស់ព្រះបានផ្ដាច់ចំណងនៃសេចក្ដីស្លាប់ ហើយបានយាងឡើងទៅកាន់ព្រះវរបិតាសួគ៌វិញ ។ — អេសធើរ ភាគ ២