Есүс Христ амьд – Тэр амьд учраас Улаан өндөгний баярыг тэмдэглэдэг
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

Есүс Христ амьд – Тэр амьд учраас Улаан өндөгний баярыг тэмдэглэдэг

Амилалт тохиосон учраас Есүс Христ амьд. Түүний ачаар та гэм нүглээ ялан дийлж, үүрдийн жаргал эдэлж чадна. Амилалтын баяр хөөрийг хэрхэн олж мэдэж, хүлээн авч, хуваалцаж болох талаар дэлгэрэнгүйг helives.mormon.org –оос судална уу.