Shine, Shining, Shone
    Footnotes

    Shine, Shining, Shone