Basresurser
Tillkännagivandet om återställelsen
nästa

Återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet

Ett tillkännagivande för världen vid 200-årsjubileet

Detta tillkännagivande lästes upp av president Russell M. Nelson som en del av hans budskap vid den 190:e årliga generalkonferensen den 5 april 2020 i Salt Lake City, Utah, USA.

Vi tillkännager högtidligen att Gud älskar sina barn i varje nation på jorden. Gud Fadern har gett oss sin älskade Sons Jesu Kristi gudomliga födelse, ojämförliga liv och obegränsade försoningsoffer. Genom Faderns makt uppstod Jesus och vann seger över döden. Han är vår Frälsare, vårt Föredöme och vår Återlösare.

För 200 år sedan, en vacker vårmorgon 1820, gick den unge Joseph Smith, som ville veta vilken kyrka han skulle ansluta sig till, in i skogen nära sitt hem i norra New York, USA för att be. Han hade frågor angående sin själs frälsning och litade på att Gud skulle leda honom.

Vi förkunnar i ödmjukhet att Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus visade sig för Joseph som svar på hans bön och inledde återupprättelsen av allt (se Apg. 3:21) liksom Bibeln förutsagt. I denna syn fick han veta att Kristi nytestamentliga kyrka försvann från jorden efter de ursprungliga apostlarnas död. Joseph skulle ha en nyckelroll i dess återkomst.

Vi förkunnar att himmelska budbärare under Faderns och Sonens ledning kom för att undervisa Joseph och återupprätta Jesu Kristi kyrka. Den uppståndne Johannes Döparen återställde myndigheten att döpa genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Tre av de ursprungliga tolv apostlarna – Petrus, Jakob och Johannes – återställde apostlaskapet och nycklar till prästadömsmyndighet. Det kom också andra, däribland Elia som återställde myndigheten att förena familjer för alltid i eviga relationer som överbryggar döden.

Vi vittnar vidare att Joseph Smith gavs Guds gåva och kraft att översätta en forntida uppteckning – Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Denna heliga boks sidor innefattar en redogörelse för Jesu Kristi personliga verksamhet bland folket på det västra halvklotet strax efter sin uppståndelse. Den undervisar om livets syfte och förklarar Kristi lära, som är central i detta syfte. Som helig skrift tillsammans med Bibeln vittnar Mormons bok om att alla människor är söner och döttrar till en kärleksfull Fader i himlen, att han har en gudomlig plan för våra liv och att hans Son Jesus Kristus talar i dag likaväl som i forna dagar.

Vi förkunnar att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som organiserades den 6 april 1830, är Kristi nytestamentliga kyrka som återställts. Denna kyrka är förankrad i sin hörnstens Jesu Kristi fullkomliga liv och i hans obegränsade försoning och bokstavliga uppståndelse. Jesus Kristus har åter kallat apostlar och gett dem prästadömsmyndighet. Han inbjuder oss alla att komma till honom och hans kyrka, ta emot den Helige Anden, frälsningens förrättningar och vinna bestående glädje.

200 år har nu gått sedan denna återställelse inleddes av Gud Fadern och hans älskade Son Jesus Kristus. Miljontals människor världen över har omfamnat kunskapen om dessa av profeter förutsagda händelser.

Vi förkunnar med glädje att den utlovade återställelsen fortskrider genom fortlöpande uppenbarelse. Jorden kommer aldrig igen att bli densamma, då Gud samlar allt till ett i Kristus (jfr Ef. 1:10).

I vördnad och tacksamhet inbjuder vi som hans apostlar alla att veta – liksom vi gör – att himlarna är öppna. Vi intygar att Gud tillkännager sin vilja för sina älskade söner och döttrar. Vi vittnar om att de som under bön studerar återställelsens budskap och handlar i tro välsignas med att få ett eget vittnesbörd om dess gudomlighet och dess syfte att förbereda världen för vår Herre och Frälsare Jesu Kristi utlovade återkomst.