Pagrindinė medžiaga
Sugrąžinimo pareiškimas
kitas

Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės Sugrąžinimas

Dušimtmetinis pareiškimas pasauliui

Šį pareiškimą prezidentas Raselas M. Nelsonas perskaitė kalbėdamas 190-ojoje kasmetinėje visuotinėje konferencijoje 2020 m. balandžio 5 d. Solt Leik Sityje, Jutoje.

Mes iškilmingai pareiškiame, kad Dievas myli savo vaikus visose pasaulio šalyse. Dievas Tėvas dovanojo mums savo mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, dievišką gimimą, neprilygstamą gyvenimą ir beribę apmokančiąją auką. Tėvo galia Jėzus Kristus prisikėlė ir pasiekė pergalę prieš mirtį. Jis yra mūsų Gelbėtojas, mūsų Pavyzdys ir mūsų Išpirkėjas.

Prieš du šimtus metų, gražų 1820 m. pavasario rytą, jaunuolis Džozefas Smitas, norėdamas sužinoti, prie kurios bažnyčios prisijungti, nuėjo melstis į giraitę, esančią netoli jo namų, šiaurinėje Niujorko valstijos dalyje, JAV. Jis turėjo klausimų dėl savo sielos išgelbėjimo ir tikėjo, kad Dievas parodys jam kelią.

Nuolankiai pareiškiame, kad, atsakydami į jo maldą, Dievas Tėvas ir Jo Sūnus, Jėzus Kristus, pasirodė Džozefui ir iškilmingai pradėjo Biblijoje išpranašautą „visų dalykų atnaujinimo metą“ (Apaštalų darbų 3:21). Per tą regėjimą jis sužinojo, kad mirus pirmiesiems apaštalams Kristaus Bažnyčios, aprašytos Naujajame Testamente, nebeliko žemėje. Džozefas būsiąs įrankis ją atkurti.

Mes tvirtiname, jog, Tėvo ir Sūnaus vadovaujami, atėjo dangiški pasiuntiniai, kad mokytų Džozefą ir atkurtų Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Prisikėlęs Jonas Krikštytojas sugrąžino įgaliojimą krikštyti panardinant, kad būtų atleistos nuodėmės. Trys iš pirmųjų dvylikos apaštalų – Petras, Jokūbas ir Jonas – sugrąžino apaštalystę ir kunigystės įgaliojimo raktus. Taip pat atėjo kiti, tarp jų Elija, kuris sugrąžino įgaliojimą sujungti šeimas amžiniems santykiams, kurie tęsis po mirties.

Be to, liudijame, kad Džozefui Smitui buvo suteikta Dievo dovana ir galia išversti senovės metraštį – Mormono Knygą, dar vieną liudijimą apie Jėzų Kristų. Šios šventos knygos puslapiuose aprašyta ir asmeninė Jėzaus Kristaus tarnystė Vakarų pusrutulio žmonėms netrukus po Jo prisikėlimo. Joje mokoma apie gyvenimo tikslą ir paaiškinama Kristaus doktrina, kuri yra esminė tam tikslui pasiekti. Kaip Biblijos porininkė, Mormono Knyga liudija, kad visi žmonės yra mylinčio Dangiškojo Tėvo sūnūs ir dukros, kad Jis turi dievišką planą mūsų gyvenimui ir kad Jo Sūnus, Jėzus Kristus, mūsų laikais kalba taip pat, kaip senovės dienomis.

Mes pareiškiame, kad Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, suorganizuota 1830 m. balandžio 6 d., yra atkurta Kristaus Bažnyčia, aprašyta Naujajame Testamente. Šios Bažnyčios inkaras yra jos kertinio akmens, Jėzaus Kristaus, tobulas gyvenimas, Jo beribis Apmokėjimas ir Prisikėlimas tiesiogine prasme. Jėzus Kristus dar kartą pašaukė apaštalus ir suteikė jiems kunigystės įgaliojimą. Jis kviečia mus visus ateiti pas Jį ir į Jo Bažnyčią, priimti Šventąją Dvasią, išgelbėjimo apeigas ir įgyti nesibaigiantį džiaugsmą.

Praėjo du šimtai metų nuo tada, kai Dievas Tėvas ir Jo mylimas Sūnus, Jėzus Kristus, pradėjo šį Sugrąžinimą. Milijonai žmonių visame pasaulyje priėmė žinias apie šiuos išpranašautus įvykius.

Džiugiai pareiškiame, kad žadėtasis Sugrąžinimas juda pirmyn per besitęsiantį apreiškimą. Žemė niekada nebebus tokia pati, nes Dievas „suvienys Kristuje visa“ (Efeziečiams 1:10).

Su pagarba ir dėkingumu mes, kaip Jo apaštalai, kviečiame visus sužinoti, kaip žinome mes, kad dangūs yra atviri. Pareiškiame, kad Dievas atskleidžia savo valią savo mylimiems sūnums ir dukterims. Liudijame, kad tie, kurie pamaldžiai studijuos Sugrąžinimo žinią ir veiks su tikėjimu, bus palaiminti, kad įgytų asmeninį liudijimą apie Sugrąžinimo dieviškumą ir tikslą paruošti pasaulį pažadėtam antrajam mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus, atėjimui.