Sukaranang mga Kapanguhaan
Ang Pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesukristo

Ang Pagpahiuli sa Kahingpitan sa Ebanghelyo ni Jesukristo

Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan sa Ikaduhang Siglo nga Kasaulogan

Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Russell M. Nelson isip kabahin sa iyang mensahe sa ika-190 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya, Abril 5, 2020, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.

Kami ligdong nga mamahayag nga ang Dios nagmahal sa Iyang mga anak sa matag nasud sa kalibutan. Ang Dios nga Amahan mihatag kanato sa balaanong pagkatawo, walay sama nga kinabuhi, ug walay kinutuban nga maulaong sakripisyo sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo. Pinaagi sa gahum sa Amahan, si Jesus mibangon pag-usab ug nakaangkon og kadaugan batok sa kamatayon. Siya ang atong Manluluwas, atong Ehemplo, ug atong Manunubos.

Duha ka gatus ka tuig na ang milabay, sa usa ka matahum nga buntag sa tingpamulak niadtong 1820, ang batan-ong si Joseph Smith, nagtinguha nga masayud kon hain nga simbahan ang apilan, miadto sa kakahoyan aron mag-ampo duol sa iyang panimalay sa amihanang bahin sa New York, USA. Aduna siyay mga pangutana kalabut sa kaluwasan sa iyang kalag ug misalig nga ang Dios mogiya kaniya.

Uban sa kamapainubsanon, kami modeklarar nga agig tubag sa iyang pag-ampo, ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mipakita kang Joseph ug mipasiugda sa pagpabalik sa tanang butang (itandi sa Mga Buhat 3:21) sama sa gipanagna diha sa Biblia. Dinhi niini nga panan-awon, iyang nakat-unan nga human mamatay ang orihinal nga mga Apostoles, ang Simbahan ni Kristo sa Bag-ong Tugon nawala sa kalibutan. Si Joseph ang mahimong himan sa pagbalik niini.

Kami momatuod nga ubos sa direksyon sa Amahan ug sa Anak, ang langitnon nga mga mensahero mianhi aron sa pagtudlo kang Joseph ug sa pag-establisar og usab sa Simbahan ni Jesukristo. Ang nabanhaw nga si Juan Bautista mipahiuli sa awtoridad sa pagbunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala. Tulo sa orihinal nga napulog duha ka mga Apostoles—si Pedro, Santiago, ug Juan—mipahiuli sa pagka-apostol ug sa mga yawe sa awtoridad sa pagkapari. Ang uban mianhi usab, lakip ni Elijah, kinsa mipahiuli sa awtoridad sa paghiusa sa mga pamilya hangtud sa kahangturan diha sa mahangturon nga mga pakigrelasyon nga molungtad lapas sa kamatayon.

Dugang kaming mosaksi nga si Joseph Smith gihatagan sa gasa ug gahum sa Dios sa paghubad sa usa ka karaan nga rekord: ang Basahon ni Mormon—Lain nga Tugon ni Jesukristo. Ang mga pahina niining sagrado nga teksto naglakip og usa ka asoy sa personal nga pagpangalagad ni Jesukristo taliwala sa katawhan sa Kasadpang Bahin sa Kalibutan human sa Iyang Pagkabanhaw. Nagtudlo kini sa katuyoan sa kinabuhi ug nagpasabut sa doktrina ni Kristo, nga mahinungdanon alang niana nga katuyoan. Isip kauban nga kasulatan sa Biblia, ang Basahon ni Mormon nagpamatuod nga ang tanang tawhanong nilalang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit, nga Siya adunay balaan nga plano alang sa atong kinabuhi, ug nga ang Iyang Anak, si Jesukristo, namulong karon sa samang paagi sa karaang panahon.

Kami modeklarar nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga giorganisar niadtong Abril 6, 1830, mao ang Simbahan ni Kristo sa Bag-ong Tugon nga gipahiuli. Kini nga Simbahan nakaangkla sa hingpit nga kinabuhi sa ulohang bato sa pamag-ang niini, si Jesukristo, ug diha sa Iyang walay kinutoban nga Pag-ula ug literal nga Pagkabanhaw. Si Jesukristo mitawag na usab og mga Apostoles ug mihatag kanila og awtoridad sa pagkapari. Midapit Siya kanatong tanan sa pagduol ngadto Kaniya ug sa Iyang Simbahan, sa pagdawat sa Espiritu Santo, sa mga ordinansa sa kaluwasan, ug sa pag-angkon og malungtarong kalipay.

Duha ka gatus ka tuig na ang milabay sukad nga gipasiugdahan sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo, kini nga Pagpahiuli. Minilyon sa tibuok kalibutan ang mihangop sa kahibalo mahitungod niining gipanagna nga mga panghitabo.

Malipayon kaming modeklarar nga ang gisaad nga Pagpahiuli padayon nga mahitabo pinaagi sa nagpadayon nga pagpadayag. Ang kalibutan dili na gayud mahimong sama kaniadto, tungod kay ang Dios “[mo]hiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang” (Mga Taga-Efeso 1:10).

Uban sa balaang pagtahud ug pagpasalamat, kami isip Iyang mga Apostoles modapit sa tanan nga masayud—sama kanamo—nga ang kalangitan bukas. Kami momatuod nga ang Dios mipahibalo sa Iyang kabubut-on alang sa Iyang pinalanggang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Kami mopamatuod nga kadtong mainampuong magtuon sa mensahe sa Pagpahiuli ug molihok uban sa pagtuo mapanalanginan nga makaangkon og ilang kaugalingong pagsaksi sa kabalaan niini ug sa katuyoan niini sa pag-andam sa kalibutan alang sa gisaad nga Ikaduhang Pag-anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo.