Ježiš Kristus
Žijúci Kristus


Žijúci Kristus

Svedectvo apoštolov

Keď si pripomíname narodenie Ježiša Krista pred dvoma tisícročiami, predkladáme naše svedectvo o skutočnosti Jeho jedinečného života a nekonečnej moci Jeho veľkej zmiernej obete. Nikto iný nemal taký hlboký vplyv na všetkých, čo žili a ešte budú žiť na zemi.

Bol veľkým Jehovom Starého zákona a Mesiášom Nového. Pod vedením Svojho Otca bol Stvoriteľom zeme. „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo“ (Ján 1:3). Aj keď bol bez hriechov, bol pokrstený, aby naplnil všetku spravodlivosť. „Chodil, dobre činil“ (Skutky 10:38), a ešte Ním za to opovrhovali. Jeho evanjelium bolo posolstvom pokoja a dobrej vôle. Naliehavo všetkých prosil, aby nasledovali Jeho príklad. Kráčal po cestách Palestíny, uzdravoval chorých, dal, aby slepí videli a kriesil mŕtvych. Učil o pravdách večnosti, skutočnosti našej predpozemskej existencie, o účele nášho života na zemi a potenciáli pre synov a dcéry Božie v živote, ktorý príde.

Ustanovil sviatosť ako pripomienku Svojej veľkej zmiernej obete. Bol uväznený a odsúdený na základe falošných obvinení, uznaný vinným, aby bol uspokojený dav a odsúdený na smrť na kríži Kalvárie. Dal Svoj život, aby uzmieril hriechy celého ľudstva. Bol veľkým zástupným darom za všetkých, ktorí kedy žili na zemi.

S vážnosťou svedčíme, že Jeho život, ktorý je stredobodom celej ľudskej histórie, nezačal v Betleheme, ani neskončil na Kalvárii. On bol Prvorodený Otca, Jednorodený Syn v tele, Vykupiteľ sveta.

Vstal z hrobu, aby sa stal „prvotin[ou] z umretých“ (1. Korintským 15:20). Ako vzkriesený Pán navštívil tých, ktorých miloval počas Svojho života. Slúžil tiež medzi Svojimi inými ovcami (pozri Ján 10:16) v starovekej Amerike. V súčasnom svete sa Kristus a Jeho Otec zjavili chlapcovi Josephovi Smithovi, aby uviedli dlho zasľúbenú dispenzáciu „plnosti časov“ (Efezským 1:10).

O žijúcom Kristovi prorok Joseph napísal: „Oči jeho boli ako plameň ohňa; vlasy na hlave jeho boli biele ako čistý sneh; tvár jeho žiarila nad jas slnka; a hlas jeho bol ako zvuk valiacich sa veľkých vôd, dokonca hlas Jehovov, hovoriaci:

Ja som prvý a posledný; som ten, kto žije, som ten, kto bol zabitý; som obhajcom vaším u Otca“ (Náuka a zmluvy 110:3–4).

Prorok o Ňom tiež prehlásil: „A teraz, po mnohých svedectvách, ktoré o ňom boli vydané, toto je svedectvo posledné zo všetkých, ktoré o ňom vydávame: Že on žije!

Lebo sme ho videli, dokonca na pravici Božej; a počuli sme hlas vydávajúci svedectvo, že je Jednorodený Otcov –

Že ním a skrze neho, a od neho svety sú a boli stvorené a ich obyvatelia sú synmi a dcérami Bohu splodenými“ (Náuka a zmluvy 76:22–24).

S vážnosťou v slovách vyhlasujeme, že Jeho kňazstvo a Jeho Cirkev boli znovuzriadené na zemi – „vybudovan[é] na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus“ (Efezským 2:20).

Svedčíme, že On sa jedného dňa vráti na zem. „Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí“ (lzaiáš 40:5). Bude kraľovať ako Kráľ kráľov a vládnuť ako Pán pánov, a každé koleno pokľakne, a každý jazyk bude velebiť a uctievať pred Ním. Každý z nás bude pred Ním stáť, aby sme Ním boli súdení podľa našich skutkov a túžob nášho srdca.

Vydávame svedectvo, ako Jeho riadne vysvätení apoštolovia, že Ježiš je žijúci Kristus, nesmrteľný Syn Boží. Je veľkým kráľom Immanuelom, ktorý dnes stojí po pravici Svojho Otca. Je svetlom, životom a nádejou pre svet. Jeho cesta je smerom, ktorý vedie k šťastiu v tomto živote a životu večnému vo svete, ktorý príde. Bohu vďaka za jedinečný dar Jeho božského Syna.

Prvé predsedníctvo

Obrázok

1. januára 2000

Kvórum Dvanástich

Obrázok
Obrázok